Sezon koncertowy 2019/2020 - Maj 2020

Maj 2020
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

KOMPOZYTOROM UCZELNI IN MEMORIAM

04/05/2020 19:00

IN MEMORY OF THE UNIVERSITY’S COMPOSERS

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas for­te­pia­nu

Katedra Fortepianu

 

W pro­gra­mie:

Stanisław Moniuszko, Witold Lutosławski, Jan Ekier, Bolesław Woytowicz, Henryk Melcer   

 

Opieka arty­stycz­na: as. dr Monika Quinn

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

KONCERT GALOWY

06/05/2020 19:00

III Forum Fletowego „INSPIRACJE”

GALA CONCERT

3rd “Inspirations” Flute Forum

 

Koncert w wyko­na­niu zapro­szo­nych gości, fle­ci­stów z róż­nych ośrod­ków aka­de­mic­kich w Europie, mie­dzy inny­mi: Andras Adorjan, Aldo Bearten, Carsten Eckert, Urszula Janik-Lipińska oraz Agata Igras

 

Marianna Waszkiewicz for­te­pian

Orkiestra fle­to­wa UMFC pod kie­run­kiem Agaty Igras

 

W pro­gra­mie m.in.:

Gareth McLearnonEdge Effect (pol­ska pre­mie­ra)

Samuel Barber — Adagio

Michael JacksonMedlay

Yuko UebayashiAu dela du Temps

oraz pol­ska muzy­ka fle­to­wa

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

BEATUS VIR

10/05/2020 17:00

św. Janowi Pawłowi II w 100-lecie urodzin

a tribute to St. John Paul II on his 100th birthday anniversary

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

 

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Krutul dyry­gent

Zespół Wokalny VOCORE

 

W pro­gra­mie:

współ­cze­sna muzy­ka chó­ral­na kom­po­zy­to­rów pol­skich

 

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

CHOPIN UNIVERSITY MODERN ENSEMBLE

11/05/2020 19:00

Koncert promujący płytę Chopin University Modern Ensemble – “Debiut” (wyd. Chopin University Press)

Concert promoting debut album by the Chopin University Modern Ensemble – “Debiut”

Koncert Studium Muzyki Nowej

 

Chopin University Modern Ensemble

Soliści Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Leszek Lorent  per­ku­sja

Ignacy Zalewski dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Krzysztof Baculewski, Toru Takiemitsu, utwo­ry stu­den­tów — uczest­ni­ków przed­mio­tu Praktyka Wykonawcza Muzyki Nowej

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

BIG-BANDOWE TO I OWO

13/05/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

BIG-BAND BITS AND BOBS

 

Soliści – stu­den­ci Specjalności Musical UMFC

Chopin University Big Band

Piotr Kostrzewa ban­dle­ader, pro­wa­dze­nie kon­cer­tu

 

W pro­gra­mie:

dla każ­de­go coś miłe­go

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

JAZZ & WORLD MUSIC

17/05/2020 18:00

Prezentacja specjalności Jazz & World Music

Presentation of the Jazz & World Music specialty

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów spe­cjal­no­ści Jazz & World Music

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Piotr Kostrzewa

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

Koncert z cyklu „Interpretacje muzyki współczesnej”

18/05/2020 19:00

Concert being part of the cycle Contemporary music interpretations

 

Koncert pro­mu­je mło­dych wyko­naw­ców i dzie­ła mło­dych kom­po­zy­to­rów, a tak­że utwo­ry uzna­nych twór­ców lite­ra­tu­ry świa­to­wej. Podsumowuje dru­gi rok wykła­dów pod tytu­łem „Interpretacje muzy­ki współ­cze­snej”, któ­ry pro­wa­dzi w UMFC dr hab. Iwona Mironiuk

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Iwona Mironiuk

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

KONCERT SPECJALNOŚCI MUSICAL

19/05/2020 19:00

CONCERT GIVEN BY STUDENTS SPECIALISING IN MUSICAL

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów spe­cjal­no­ści Musical

 

Opieka arty­stycz­na: mgr Marcin Wortmann

 

Sala Operowa im. Stanisława Moniuszki

Wstęp płat­ny

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

30 LAT WARSZAWSKIEGO CHÓRU CHŁOPIĘCEGO PRZY UMFC

20/05/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

30 YEARS OF WARSAW BOYS’ CHOIR ATTACHED TO THE FCUM

 

Jakub Hutek śpiew

Marcin Piotr Łopacki for­te­pian

Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Krzysztof Kusiel-Moroz dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Marian Sawa – Małe ora­to­rium Czego chcą dzie­ci świa­ta

Franz Schubert – IV Msza C‑dur D.452

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

X MULTIMEDIALNA MAJÓWKA (jubileusz)

24/05/2020 17:00

10th MULTIMEDIA MAY BREAK (jubilee)

Koncert Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej

 

W pro­gra­mie:

pokaz prac stu­den­tów, peda­go­gów i zapro­szo­nych gości

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC

Współpraca: mgr Andrzej Kopeć

 

Wstęp wol­ny

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC

25/05/2020 19:00

Specjalności: Pedagogika Baletowa oraz Choreografia i Teoria Tańca

DIPLOMA PERFORMANCE OF DANCE STUDENTS

Specialties: Ballet Pedagogy and Choreography and Theory of Dance

 

Spektakl w wyko­na­niu uczniów ogól­no­kształ­cą­cych szkół bale­to­wych,

stu­den­tów spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca oraz zapro­szo­nych gości

 

Opieka arty­stycz­na: dr Klaudia Carlos-Machej

 

Organizator – Wydział Tańca

Współorganizator: Teatr Wielki — Opera Narodowa

 

Bezpłatne kar­ty wstę­pu zosta­ną udo­stęp­nio­ne w UMFC na dwa tygo­dnie przed kon­cer­tem

 

Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej, Plac Teatralny 1

The Grand Theatre — Polish National Opera Chamber Hall, Plac Teatralny 1

KAMERALNA MUZYKA NASZYCH CZASÓW

25/05/2020 19:00

CHAMBER MUSIC OF OUR TIMES

 

Koncert w wyko­na­niu stu­denc­kich zespo­łów kame­ral­nych

Międzywydziałowa Katedra Kameralistyki

 

W pro­gra­mie m.in.:

Krzysztof Penderecki, Aleksander Kościów, Krzysztof Meyer

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19

MECCORE STRING QUARTET

27/05/2020 19:00

Koncert klasycznej muzyki kameralnej

Concert of classical chamber music

 

Wojciech Koprowski I skrzyp­ce

Aleksandra Bryła II skrzyp­ce

Michał Bryła altów­ka

Tomasz Daroch wio­lon­cze­la

 

 W pro­gra­mie:

Ludwig van Beethoven — Kwartet smycz­ko­wy F‑dur, op. 18 nr 1

Ludwig van Beethoven — Kwartet smycz­ko­wy Grosse Fuge B‑dur, op. 133

Ludwig van Beethoven — Kwartet smycz­ko­wy a‑moll, op. 132

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19