Sezon koncertowy 2019/2020 - Luty 2020

NASI LAUREACI

24/02/2020 19:00

Ewa Bemowska – har­fa 
Daniel Mieczkowski – flet

Wojciech Sojka
– skrzyp­ce 
Olivia Bujnowicz – skrzyp­ce 
Wiktoria Dettlaff – altów­ka 
Piotr Rościszewski – wio­lon­cze­la

Zuzanna Małgorzata Budzyńska
– skrzyp­ce
Jadwiga Roguska – wio­lon­cze­la
Szymon Ogryzek – for­te­pian 

 
Osiągnięcia w sezo­nie arty­stycz­nym 2018/2019:
Ewa Bemowska i Wojciech Sojka kla­sa ad. dr hab. Zuzanny Elster, prof. dr. hab. Jana Staniendy
— II miej­sce w Konkursie wyko­naw­ców w kate­go­rii stu­denc­kiej na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie
— I miej­sce w Konkursie Prawykonań za pra­wy­ko­na­nie kom­po­zy­cji Wojciecha Sojki (nagro­da wyko­naw­cza) na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie
— I miej­sce ex aequo za naj­lep­szą kom­po­zy­cję (nagro­da kom­po­zy­tor­ska) na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie
— nagro­da spe­cjal­na Polskiego Radia za wyko­na­nie kom­po­zy­cji Wojciecha Sojki na kon­cer­cie w NOSPR oraz Grand Prix ex aequo za całość przy­go­to­wa­nia zespo­łu na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie
Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek kla­sa prof. dr. hab. Andrzeja Gębski i prof. dr hab. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz
— I nagro­da na The North International Music Competition, Sztokholm 2019
Wiktoria Dettlaff kla­sa prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska

- IV nagro­da na 23. Międzynarodowym Konkursie im. Bohdana Warchala w grze na instru­men­tach smycz­ko­wych, Słowacja
Daniel Mieczkowski kla­sa dr hab. Agaty Igras
— I nagro­da w kon­kur­sie Pro Bohemia 2019

W pro­gra­mie:
Franz Doppler, Antonio Zamara – Casilda Fantaisie pour Flûte et Harpe
Ludwig van Beethoven – Kwartet smycz­ko­wy c-moll op. 18 nr 4
Ludomir RóżyckiRapsodia op. 33
Johannes Brahms — Sonata na skrzyp­ce i for­te­pian d-moll, op. 108 nr 3
Johannes BrahmsTańce węgier­skie: nr 2, nr 6

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Krystyna Makowska-Ławrynowicz, ad. dr hab. Zuzanna Elster, dr Marcin Markowicz