Sezon koncertowy 2019/2020 - Luty 2020

NASI LAUREACI

24/02/2020 19:00

Ewa Bemowska – har­fa 
Daniel Mieczkowski – flet

Wojciech Sojka
– skrzyp­ce 
Olivia Bujnowicz – skrzyp­ce 
Wiktoria Dettlaff – altów­ka 
Piotr Rościszewski – wio­lon­cze­la

Zuzanna Małgorzata Budzyńska
– skrzyp­ce
Jadwiga Roguska – wio­lon­cze­la
Szymon Ogryzek – for­te­pian 

 
Osiągnięcia w sezo­nie arty­stycz­nym 2018/2019:

Ewa Bemowska i Wojciech Sojka kla­sa ad. dr hab. Zuzanny Elster, prof. dr. hab. Jana Staniendy
— II miej­sce w Konkursie wyko­naw­ców w kate­go­rii stu­denc­kiej na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie
— I miej­sce w Konkursie Prawykonań za pra­wy­ko­na­nie kom­po­zy­cji Wojciecha Sojki (nagro­da wyko­naw­cza) na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie
— I miej­sce ex aequo za naj­lep­szą kom­po­zy­cję (nagro­da kom­po­zy­tor­ska) na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie
— nagro­da spe­cjal­na Polskiego Radia za wyko­na­nie kom­po­zy­cji Wojciecha Sojki na kon­cer­cie w NOSPR oraz Grand Prix ex aequo za całość przy­go­to­wa­nia zespo­łu na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie

Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek kla­sa prof. dr. hab. Andrzeja Gębski i prof. dr hab. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz
– Nagroda pol­skie­go śro­do­wi­ska muzycz­ne­go KORYFEUSZ MUZYKI
POLSKIEJ w kate­go­rii „Odkrycie Roku” 2019
– I NAGRODA – North International Music Competition, Szwecja 2019
– Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019
– I NAGRODA – IMKA International Music Competition w Sarajewie, Bośnia i
Hercegowina 2019
– I NAGRODA/Award of Excellence — IMKA International Music Competition
w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina 2019 (nagro­da spe­cjal­na za wybit­ne
umie­jęt­no­ści soli­stycz­ne oboj­ga muzy­ków)
– WYGRANA w kon­kur­sie o dofi­nan­so­wa­nie Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu „Muzyczny Ślad 2018”
reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca, Polska 2018
– Wydanie pły­ty „Polonaises” (DUX1523), Polska 2018
– III NAGRODA – eMuse International Music Competition w Atenach, Grecja
2018

Zuzanna Budzyńska, Jadwiga Roguska, Szymon Ogryzek
– I NAGRODA – International Music Competition „Concert tours for China”,
Dania 2020 (Tournee po Chinach w roku 2021)
– WYGRANA w pro­gra­mie Instytutu Muzyki i Tańca „Scena dla Muzyki
Polskiej” — reci­ta­le w Filharmoniach: Narodowej, Warmińsko-Mazurskiej oraz
Świętokrzyskiej
– I NAGRODA — 3rd Brilliant Talent Discovery Award International Music
Competition, Singapur 2019
– I NAGRODA – eMuse International Music Competition w Atenach, Grecja
2018
– II NAGRODA – V Międzynarodowy Turniej Kameralny w Bydgoszczy,
Polska 2018

Wiktoria Dettlaff kla­sa prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska- IV nagro­da na 23. Międzynarodowym Konkursie im. Bohdana Warchala w grze na instru­men­tach smycz­ko­wych, Słowacja

Daniel Mieczkowski kla­sa dr hab. Agaty Igras
— I nagro­da w kon­kur­sie Pro Bohemia 2019

W pro­gra­mie:
Franz Doppler, Antonio Zamara – Casilda Fantaisie pour Flûte et Harpe
Ludwig van Beethoven – Kwartet smycz­ko­wy c‑moll op. 18 nr 4
Ludomir RóżyckiRapsodia op. 33
Johannes Brahms — Sonata na skrzyp­ce i for­te­pian d‑moll, op. 108 nr 3
Johannes BrahmsTańce węgier­skie: nr 2, nr 6

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Krystyna Makowska-Ławrynowicz, ad. dr hab. Zuzanna Elster, dr Marcin Markowicz