Sezon koncertowy 2019/2020 - Luty 2020

WSPÓŁCZESNY WIECZÓR RUCHU I DŹWIĘKU

02/02/2020 17:00

CONTEMPORARY MOVEMENT AND SOUND EVENING

Koncert specjalności Choreografia i Teoria Tańca, Pedagogika Baletowa oraz zespołu Chopin University Dance Company

Koncert Wydziału Tańca  

Koordynator: prof. dr hab. Ewa Wycichowska

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC, ad. dr Andrzej Morawiec,
as. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

 

Program [pdf]

INTERAKTYWNIE 5.0

10/02/2020 19:00

Koncert Specjalności Choreografia i Teoria Tańca oraz zaproszonych gości

 

PRE-Motus… / Motus 50+ czy­li REinterpretacja Motus Animi Continuus /  POST-Motus…

 

Choreografia, reży­se­ria, insce­ni­za­cja i kon­cept: prof. dr hab. Ewa Wycichowska

Wykonawcy 50+: Jacek Krawczyk, Małgorzata Matuszewska, Agnieszka Noster, Iwona Olszowska, Janusz Stolarski

Wykonawcy – stu­den­ci Wydziału Tańca: Mateusz Adamczyk, Anna Dańda-Szustak, Kinga Furmaniak, Nicole Hoff, Filip Hylewicz, Aneta Kita, Aleksandra Komarnicka-Drużbicz, Joanna Kuczora, Aleksandra Piasta, Pola Strzelecka, Bartosz Woszczyński

Wykonawcy – kwar­tet skrzyp­co­wy Violinofonica: Kinga Zlot, Maja Kuczera, Przemysław Pacek, Weronika Wójtowicz

Muzyka: Aldona Nawrocka, Marin Marais, Fryderyk Chopin

Opracowanie muzycz­ne, mon­taż: Aldona Nawrocka

Video: Daniel Stryjecki 

Realizacja dźwię­ku i sys­te­mu inte­rak­tyw­ne­go: Andrzej Kopeć

Realizacja świa­tła, sce­no­gra­fia: Bartosz Cybowski

Wybór frag­men­tów tek­stów Witolda Gombrowicza: Jagoda Ignaczak

 

Opieka peda­go­gicz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska 

Współpraca: as mgr Andrzej Kopeć

Współpraca: ad. dr hab. Agnieszka Marucha

Koordynacja: ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak

PER MOLTI CELLI, CZYLI DUŻO DOBREGO…

12/02/2020 19:00

 

PER MOLTI CELLI – A LOT OF A GOOD THING…

 

Andrzej Bauer

Mateusz Błaszczak

Maria Leszczyńska

Katarzyna Stasiewicz

Krystyna Wiśniewska

 

W pro­gra­mie:

Joseph Haydn — II Koncert wio­lon­cze­lo­wy D‑dur, Hob.VIIb:2, opra­co­wa­nie na 4 wio­lon­cze­le: Katarzyna Stasiewicz

Piotr CzajkowskiPezzo Capricioso op. 62, opra­co­wa­nie na 4 wio­lon­cze­le: Maria Leszczyńska

Antonín Dvořák — Koncert wio­lon­cze­lo­wy h‑moll, op. 104, opra­co­wa­nie na 5 wio­lon­czel: Katarzyna Stasiewicz

KONCERT STYPENDYSTÓW SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

15/02/2020 17:00

CONCERT GIVEN BY HOLDERS OF THE SOCIETE GENERALE SCHOLARSHIP

 

Mateusz Żurawski obój

Piotr Kamiński fagot

Piotr Zawadzki klar­net

 

W pro­gra­mie:

Bertold Hummel – 5 Moments Musicaux op. 48

Aleksander Tansman – Suite pour trio d’an­ches

Witold Lutosławski – Trio na obój, klar­net i fagot

Erwin Schulhoff – Divertissement

 

Koordynator arty­stycz­ny: mgr Mateusz Stankiewicz

SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA

16/02/2020 17:00

SOLO AND CHAMBER ACCORDION MUSIC

Koncert w wykonaniu studentów i doktorantów UMFC

 

Adam Dudek, Alina Dzięcioł, Erwin Grzelecki, Michał Kałuża, Natalia Kowalska, Diana Pomaz, Marcin Waszczyk, Damian Zyskowski akor­de­on

Karol Denkiewicz sak­so­fon

Radosław Michałek gita­ra

Agata Partyka mul­ti­per­ku­sja


W pro­gra­mie:

Franck Angelis
Johann Sebastian Bach
Zbigniew Bargielski
Paul Hindemith
Anatolij Kusjakow
Staffan Mossenmark
Wolfgang Amadeus Mozart
Astor Piazzola

 

Opieka arty­stycz­na

prof. dr hab. Klaudiusz Baran

PREZENTACJA NAGRAŃ MUZYCZNYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU

17/02/2020 19:00

PRESENTATION OF RECORDINGS MADE BY STUDENTS OF DEPARTMENT OF SOUND ENGINEERING

 

Autorzy nagrań

Mateusz Banasiuk

Adam Ciesielski

Beata Klimaszewska

Aleksandra Koniuch

Wojciech Kuc

Agata Lenarczyk

Filip Podgórski

Justyna Popiel

Krzysztof Ptak

Emilian Rymarowicz

Maciej Zadroga

 

W pro­gra­mie m.in.:

Grażyna Bacewicz, Jan Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Wojciech Kilar, Aleksander Kościów, Astor Piazzolla, Bogusław Schaeffer, Eric Whitacre

 

Opieka arty­stycz­na

  1. dr Ewa Olejnik

TRIBUTE TO MONIUSZKO

18/02/2020 19:00

UMFC KAMERALNIE

Chopin University Accordion Trio:

Klaudiusz Baran

Rafał Grząka

Grzegorz Palus

 

W pro­gra­mie:

Ignacy Zalewski, Mikołaj Majkusiak, Wojciech Kostrzewa

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Wstęp płat­ny

KONCERT ROSYJSKIEJ MUZYKI WIOLONCZELOWEJ

19/02/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

CONCERT OF RUSSIAN CELLO MUSIC

 

Aleksandra Świgut for­te­pian

Agnieszka Świgut skrzyp­ce

Katarzyna Stasiewcz wio­lon­cze­la

Marcel Markowski wio­lon­cze­la

  

W pro­gra­mie:

Dmitrij Szostakowicz – Sonata d‑moll op. 40
Sergiej Prokofiev — Sonata C‑dur op. 119 
Dmitrij Szostakowicz – 5 utwo­rów na dwo­je skrzy­piec i for­te­pian
Dmitrij Szostakowicz – Trio for­te­pia­no­we e‑moll nr 2 op. 67

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska

ŚWIĘTO UCZELNI

21/02/2020 12:00

CHOPIN UNIVERSITY OF MUSIC DAY

 

Uroczysta pro­mo­cja dok­to­rów

Wręczenie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go

 

W czę­ści arty­stycz­nej:

Aleksandra Świgut for­te­pian

 

Wstęp wol­ny

RECITAL FORTEPIANOWY

22/02/2020 19:00

W hołdzie Patronowi naszej Uczelni

PIANO RECITAL

A tribute to our University’s Patron

 

Karolina Nadolska for­te­pian

Piotr Paleczny for­te­pian

 

Program (PDF)

Wstęp wol­ny

MUZYCZNE MAŁŻEŃSTWO – ROBERT I KLARA SCHUMANN

23/02/2020 17:00

MUSICAL MARRIAGE – ROBERT AND CLARA SCHUMANN

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas for­te­pia­nu

 

W pro­gra­mie

Robert Schumann Karnawał op. 9

Clara Schumann Sonata for­te­pia­no­wa g‑moll 

Robert Schumann Etiudy sym­fo­nicz­ne op. 13

 

Wykonawcy

Patrycja Gajek

Michał Oleszek

Maciej Wota

 

Program (PDF)

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Jerzy Sterczyński

NASI LAUREACI

24/02/2020 19:00

Ewa Bemowska – har­fa 
Daniel Mieczkowski – flet

Wojciech Sojka
– skrzyp­ce 
Olivia Bujnowicz – skrzyp­ce 
Wiktoria Dettlaff – altów­ka 
Piotr Rościszewski – wio­lon­cze­la

Zuzanna Małgorzata Budzyńska
– skrzyp­ce
Jadwiga Roguska – wio­lon­cze­la
Szymon Ogryzek – for­te­pian 

 
Osiągnięcia w sezo­nie arty­stycz­nym 2018/2019:

Ewa Bemowska i Wojciech Sojka kla­sa ad. dr hab. Zuzanny Elster, prof. dr. hab. Jana Staniendy
— II miej­sce w Konkursie wyko­naw­ców w kate­go­rii stu­denc­kiej na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie
— I miej­sce w Konkursie Prawykonań za pra­wy­ko­na­nie kom­po­zy­cji Wojciecha Sojki (nagro­da wyko­naw­cza) na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie
— I miej­sce ex aequo za naj­lep­szą kom­po­zy­cję (nagro­da kom­po­zy­tor­ska) na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie
— nagro­da spe­cjal­na Polskiego Radia za wyko­na­nie kom­po­zy­cji Wojciecha Sojki na kon­cer­cie w NOSPR oraz Grand Prix ex aequo za całość przy­go­to­wa­nia zespo­łu na 8. Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie

Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek kla­sa prof. dr. hab. Andrzeja Gębski i prof. dr hab. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz
– Nagroda pol­skie­go śro­do­wi­ska muzycz­ne­go KORYFEUSZ MUZYKI
POLSKIEJ w kate­go­rii „Odkrycie Roku” 2019
– I NAGRODA – North International Music Competition, Szwecja 2019
– Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019
– I NAGRODA – IMKA International Music Competition w Sarajewie, Bośnia i
Hercegowina 2019
– I NAGRODA/Award of Excellence — IMKA International Music Competition
w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina 2019 (nagro­da spe­cjal­na za wybit­ne
umie­jęt­no­ści soli­stycz­ne oboj­ga muzy­ków)
– WYGRANA w kon­kur­sie o dofi­nan­so­wa­nie Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu „Muzyczny Ślad 2018”
reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca, Polska 2018
– Wydanie pły­ty „Polonaises” (DUX1523), Polska 2018
– III NAGRODA – eMuse International Music Competition w Atenach, Grecja
2018

Zuzanna Budzyńska, Jadwiga Roguska, Szymon Ogryzek
– I NAGRODA – International Music Competition „Concert tours for China”,
Dania 2020 (Tournee po Chinach w roku 2021)
– WYGRANA w pro­gra­mie Instytutu Muzyki i Tańca „Scena dla Muzyki
Polskiej” — reci­ta­le w Filharmoniach: Narodowej, Warmińsko-Mazurskiej oraz
Świętokrzyskiej
– I NAGRODA — 3rd Brilliant Talent Discovery Award International Music
Competition, Singapur 2019
– I NAGRODA – eMuse International Music Competition w Atenach, Grecja
2018
– II NAGRODA – V Międzynarodowy Turniej Kameralny w Bydgoszczy,
Polska 2018

Wiktoria Dettlaff kla­sa prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska- IV nagro­da na 23. Międzynarodowym Konkursie im. Bohdana Warchala w grze na instru­men­tach smycz­ko­wych, Słowacja

Daniel Mieczkowski kla­sa dr hab. Agaty Igras
— I nagro­da w kon­kur­sie Pro Bohemia 2019

W pro­gra­mie:
Franz Doppler, Antonio Zamara – Casilda Fantaisie pour Flûte et Harpe
Ludwig van Beethoven – Kwartet smycz­ko­wy c‑moll op. 18 nr 4
Ludomir RóżyckiRapsodia op. 33
Johannes Brahms — Sonata na skrzyp­ce i for­te­pian d‑moll, op. 108 nr 3
Johannes BrahmsTańce węgier­skie: nr 2, nr 6

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Krystyna Makowska-Ławrynowicz, ad. dr hab. Zuzanna Elster, dr Marcin Markowicz

KONCERT SYMFONICZNY

26/02/2020 19:00

SYMPHONY CONCERT

 

Katarzyna Duda  skrzyp­ce

Katarzyna Budnik altów­ka

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Bassem Akiki dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Franz Lehar – Uwertura do Wesołej wdów­ki

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia kon­cer­tu­ją­ca Es-dur na skrzyp­ce i altów­kę KV364

Béla Bartók – Koncert na orkie­strę

 

Zobacz wię­cej dzię­ki apli­ka­cji