Sezon koncertowy 2018/2019 - Maj 2019

Koncert — Niccolò Paganini, 24 Kaprysy op. 1

25/05/2019 17:00

 

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawca:

Michał Nowak — skrzyp­ce

Program:

Niccolò Paganini, 24 Kaprysy

Opieka arty­stycz­na:
prof. dr. hab. Paweł Radziński, AM Bydgoszcz

Wstęp wol­ny

KONCERT NADZWYCZAJNY: CURTIS ON TOUR. The Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music.

25/05/2019 19:30
 

Serdecznie zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert odby­wa­ją­cy się w ramach corocz­nej tra­sy kon­cer­to­wej Curtis on Tour. Jest to pierw­szy kon­cert muzy­ków z pre­sti­żo­we­go Curtis Institute of Music z USA na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego wystą­pi kwar­tet for­te­pia­no­wy, w któ­re­go skła­dzie znaj­du­ją się zarów­no stu­den­ci, jak rów­nież Prezes Curtis Institute of Music – prof. Roberto Díaz.

 

Curtis Institute of Music w Filadelfii jest jed­ną z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych uczel­ni muzycz­nych na świe­cie obok zna­ko­mi­tej Juilliard School of Music w Nowym Jorku. Curtis przyj­mu­je zale­d­wie 4% ogól­nej licz­by kan­dy­da­tów z całe­go świa­ta i szczy­ci się taki­mi absol­wen­ta­mi jak Leonard Bernstein, Samuel Barber, Gian Carlo Menotti, Shmuel Ashkenasi, Hilary Hahn, Lang Lang oraz Kate Liu i Eric Lu — zdo­byw­ców odpo­wied­nio III i IV nagro­dy w XVII Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina. Muzycy z Polski ode­gra­li zna­czą­cą rolę w zało­że­niu i roz­wo­ju uczel­ni na prze­strze­ni jej pra­wie stu­let­niej historii—Józef Hofmann był pierw­szym rek­to­rem Curtis, a wśród kadry pro­fe­sor­skiej zna­la­zło się wie­lu pol­skich peda­go­gów.

Inicjatorką i współ­or­ga­ni­za­tor­ką wizy­ty Curtis on Tour w Warszawie jest p. Elżbieta Sozańska z Filadelfii — mece­nas muzy­ki, wie­lo­let­nia dyrek­tor i wice­pre­zes mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­nych, a tak­że pisar­ka i dra­ma­turg. Zarówno kon­cert, jak i kurs mistrzow­ski pro­wa­dzo­ny przez Prezesa uczel­ni, prof. Roberta Díaz, odbę­dą się przy wspar­ciu finan­so­wym Fundacji Rodziny Kon-Sozańskich.

 

Wykonawcy:

Claire Bourg — skrzyp­ce

Roberto Díaz – altów­ka

Sydney Lee — wio­lon­cze­la

Daniel Hsu — for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

  1. Gabriel Fauré — Kwartet for­te­pia­no­wy c‑moll, op. 15
  2. Johannes Brahms — Kwartet for­te­pia­no­wy g‑moll, op. 25

 

Wstęp wol­ny