Sezon koncertowy 2018/2019 - Maj 2019

OPERA XXI WIEKU — MICHAEL SCHELLE, ANDRZEJ KARAŁOW

06/05/2019 19:00

Koncert Studium Muzyki Nowej

Soliści oraz Chopin University Modern Ensemble

Ignacy Zalewski dyry­gent

W pro­gra­mie:

utwo­ry stu­den­tów – uczest­ni­ków przed­mio­tu Praktyka Wykonawcza Muzyki Nowej

Andrzej Karałow – ope­ra kame­ral­na Kepler

Michael Schelle – ope­ra kame­ral­na The end of Al Capone

(pierw­sze wyko­na­nie poza USA / pre­mie­ra pol­ska)

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Leszek Lorent

Program kon­cer­tu