Sezon koncertowy 2018/2019 - Luty 2019

INTERAKTYWNIE 4.0

03/02/2019 17:00
 
Spektakl w wyko­na­niu stu­den­tów spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca, zespo­łu Chopin University Dance Company oraz stu­den­tów kom­po­zy­cji, reży­se­rii dźwię­ku i zapro­szo­nych gości
 
Opieka cho­re­ogra­ficz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska, dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
Opieka muzycz­na: prof. dr hab. Krzysztof Knittel, dr Aldona Nawrocka
Opieka reali­za­tor­ska: mgr Andrzej Kopeć
Koordynacja kon­cer­tu: dr Klaudia Carlos-Machej
 
Program kon­cer­tu
Afisz
 
Koncert towa­rzy­szy Konferencji Naukowo-Artystycznej „Cunnigham / Cage: Idea twór­czo­ści w cza­sie real­nym” (03–04.02.2019, UMFC)