Sezon koncertowy 2017/2018 - Maj 2018

retroNoc Muzeów w UMFC

19/05/2018 19:00 — 20/05/2018 00:00

W pro­gra­mie: kon­cert pol­skich prze­bo­jów muzycz­nych lat 70. i 80. w jaz­zo­wo-tanecz­nych aran­ża­cjach, potań­ców­ka, jam ses­sion

Organizator: Zarząd Samorządu Studentów UMFC oraz Samorząd Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Bezpłatne kar­ty wstę­pu na kon­cert do odbio­ru w Księgarni Wydawnictw UMFC od 14 maja 2018 r.

Afisz

 

MULTIMEDIALNA MAJÓWKA

20/05/2018 17:00

Koncert Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej

W pro­gra­mie: pokaz prac stu­den­tów, peda­go­gów i zapro­szo­nych gości Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC
Współpraca: as. Andrzej Kopeć

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż