Sezon koncertowy 2016/2017 - Maj 2017

SPEKTAKL DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC
Specjalności: Pedagogika Baletowa oraz Choreografia i Teoria Tańca

29/05/2017 19:00

Wykonawcy: ucznio­wie ogól­no­kształ­cą­cych szkół bale­to­wych, stu­den­ci spe­cjal­no­ści Choreografia i Teoria Tańca oraz zapro­sze­ni goście

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska
Opracowanie muzycz­ne, kon­sul­ta­cje: dr Aldona Nawrocka, mgr Aleksandra Bilińska-Słomkowska
Koordynator kon­cer­tu: dr Klaudia Carlos-Machej

Organizator: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Współorganizator: Teatr Wielki — Opera Narodowa

Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej, Plac Teatralny 1
Bilety na spek­takl (15 zł) zosta­ną udo­stęp­nio­ne do sprze­da­ży w dniu 23 maja 2017 w Chopin University Press

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż