Sezon koncertowy 2016/2017 - Marzec 2017

SZTUKA I EDUKACJA
Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca w roku 90-lecia Wydziału

05/03/2017 17:00

Część ofi­cjal­na: wrę­cze­nie przez JM Rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana tytu­łów „Profesora Honorowego” zasłu­żo­nym Pedagogom Wydziału
Część arty­stycz­na: pre­zen­ta­cje spe­cjal­no­ści i kie­run­ków: pro­wa­dze­nie zespo­łów muzycz­nych, dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, muzy­ka kościel­na, ryt­mi­ka i taniec

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra