Sezon koncertowy 2014/2015 - Kwiecień 2015

KONCERT PRAWYKONAŃ

10/04/2015 19:30

Koncert w ramach Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Między tradycją a awangardą – akordeon w kulturze muzycznej XX i XXI wieku” 9–10.04.2015

Program i wyko­naw­cy:

 • Miłosz Bembinow – Cantus Harmonicus na akor­de­on solo (2014)
  Klaudiusz Baran — akor­de­on
  Zamówienie i pra­wy­ko­na­nie utwo­ru zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu – „Kolekcje“ – prio­ry­tet „Zamówienia kom­po­zy­tor­skie“ reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca. Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich jest współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­cer­tu
 • Jerzy Mądrawski – Epitafium 2014 na skrzyp­ce, akor­de­on i klar­net baso­wy (2014)
  Adam Wagner – skrzyp­ce, Jerzy Mądrawski – akor­de­on, Mariusz Barszcz – klar­net baso­wy
 • Barbara Kaszuba — Time of Presence Pamięci Andrzeja Krzanowskiego na akor­de­on i śpiew pta­ków (2014)
  Dominika Ratyniak – akor­de­on
 • Cezary Duchnowski – Passacaglia in Between na dwa akor­de­ony (2015)
  Maciej Frąckiewicz, Rafał Łuc — akor­de­on
 • Dominik Lasota — Allegro furio­so na akor­de­on i klar­net (2015)
  Jacek Dziołak – klar­net, klar­net baso­wy, Mateusz Stankiewicz – akor­de­on
 • Edward Sielicki – Rapido na skrzyp­ce i akor­de­on (2014)
  Karolina Mikołajczyk – skrzyp­ce, Iwo Jedynecki – akor­de­on

Organizator: Międzyuczelniana Katedra Akordeonistyki

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Program kon­fe­ren­cji

mkidn_01_cmyk300 IMiT_logox300