Sezon koncertowy 2014/2015 - Kwiecień 2015

KONCERT PRAWYKONAŃ

09/04/2015 19:30

Koncert w ramach Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Między tradycją a awangardą – akordeon w kulturze muzycznej XX i XXI wieku” 9–10.04.2015

Program i wyko­naw­cy:

 • Edward Sielicki – Sinfonietta na 5 akor­de­onów, per­ku­sję i for­te­pian (2014)
  Klaudiusz Baran, Jędrzej Jarocki, Mateusz Stankiewicz, Przemysław Wojciechowski, Andrzej Grzybowski – akor­de­on, Radosław Mysłek, Jarema Jarosiński, Kamil Siciak – per­ku­sja, Łukasz Chrząszczyk – for­te­pian
 • Żaneta Rydzewska – Synesthesia (2014)
  Przemysław Wojciechowski – akor­de­on
 • Grzegorz Jurczyk — Refleksja baj­ko­wa na akor­de­on, klar­net i wio­lon­cze­lę
  Małgorzata Latoszek – wio­lon­cze­la, Krzysztof Bratasz – akor­de­on, Mateusz Rajkowski — klar­net
 • Michał Moc – K’akko-Fonia na akor­de­on i orkie­strę smycz­ko­wą (2015)
  Klaudiusz Baran — akor­de­on, Orkiestra Smyczkowa „The Crew”
  Zamówienie i pra­wy­ko­na­nie utwo­ru zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu – „Kolekcje“ – prio­ry­tet „Zamówienia kom­po­zy­tor­skie“ reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca. Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich jest współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­cer­tu
 • Wojciech Kostrzewa – Sonata na akor­de­on (2015)
  Rafał Grząka – akor­de­on
 • Aleksander Kościów – Thereisa Street na gru­pę akor­de­onów (2014)
  Klaudiusz Baran, Rafał Grząka, Krzysztof Bratasz, Łukasz Brzezina, Bonifacy Duda, Andrzej Grzybowski, Jędrzej Jarocki, Iwo Jedynecki, Adam Maksymienko, Mateusz Pęciak, Dawid Rydz, Mateusz Stankiewicz, Weronika Sura, Paweł Ściebior, Przemysław Wojciechowski – akor­de­on

Organizator: Międzyuczelniana Katedra Akordeonistyki

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Program kon­fe­ren­cji

mkidn_01_cmyk300 IMiT_logox300