Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Wokalno-Aktorski WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

Wydział przy­go­to­wu­je wokal­nie i aktor­sko mło­dych adep­tów sztu­ki zarów­no do pra­cy w teatrach muzycz­nych – ope­rze, ope­ret­ce, musi­ca­lu, jak i do dzia­łal­no­ści na estra­dach kon­cer­to­wych w róż­nych for­mach wokal­nych – pieśń, kan­ta­ta, ora­to­rium.
Program stu­diów obej­mu­je nie tyl­ko przed­mio­ty zapew­nia­ją­ce przy­go­to­wa­nie wokal­ne (śpiew solo­wy, pra­ca z pia­ni­stą, opra­co­wa­nie par­tii ope­ro­wych, stu­dium recy­ta­ty­wu, zagad­nie­nia wyko­naw­cze muzy­ki baro­ko­wej, kame­ra­li­sty­ka, zespo­ły wokal­ne), lecz tak­że przy­go­to­wa­nie sce­nicz­ne (aktor­stwo, dyk­cja, pro­za i wiersz, taniec, styl i gest, cha­rak­te­ry­za­cja), a tak­że ogól­no­mu­zycz­ne i huma­ni­stycz­ne.
W celu umoż­li­wie­nia stu­den­tom zdo­by­wa­nia doświad­cze­nia wokal­no-sce­nicz­ne­go Wydział współ­pra­cu­je z Teatrem Wielkim – Operą Narodową oraz z Warszawską Operą Kameralną, na któ­rych sce­nach stu­den­ci reali­zu­ją peł­no­wy­mia­ro­we spek­ta­kle ope­ro­we. Mają tak­że moż­li­wość bra­nia udzia­łu w licz­nych kon­cer­tach na tere­nie uczel­ni i poza nią. Wydział zatrud­nia wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę wybit­nych peda­go­gów posia­da­ją­cych nie­kwe­stio­no­wa­ny doro­bek arty­stycz­ny i nauko­wy.

Od roku aka­de­mic­kie­go 2010/2011 kan­dy­da­ci na stu­dia II stop­nia mogą wystą­pić o posze­rze­nie wybra­ne­go przez sie­bie kie­run­ku o przed­mio­ty mul­ti­me­dial­ne w try­bie indy­wi­du­al­ne­go pla­nu stu­diów, w ramach pro­jek­tu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna pro­wa­dzo­ne­go przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a sta­no­wią­ce­go kon­ty­nu­ację pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziekan:

prof. dr hab. Ryszard Cieśla

Prodziekan:

ad. dr hab. Jolanta Janucik

 

Sekretariat:

sekre­ta­riat: mgr Katarzyna Kicman, mgr Agnieszka Ciesielska
pokój 307, tel. (22) 2789 222, (22) 2789 249

e‑mail: wokalistyka@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 04/11/2019