Wydział Muzyki Kościelnej

V — Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i TańcaWYDZIAŁ MUZYKI KOŚCIELNEJ

Wydział Muzyki Kościelnej pro­wa­dzi stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia w ramach spe­cjal­no­ści: muzy­ka kościel­na; orga­ni­sta; mono­dia litur­gicz­na; kan­tor-dyry­gent. Zróżnicowany pro­gram stu­diów dedy­ko­wa­no przy­szłym dyry­gen­tom chó­rów i zespo­łów para­fial­nych, orga­ni­stom, gre­go­ria­ni­stom, a tak­że i ani­ma­to­rom życia muzycz­ne­go.

Dostępne spe­cjal­no­ści:

 

Dziekan:

dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC

Sekretariat:

mgr Ewa Dudkiewicz
pokój 310, tel. (22) 2789 356

e‑mail: muzykakoscielna@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 08/01/2020