Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Filii UMFC w Białymstoku

Budynek Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
Budynek Wydziału
Instrumentalno-Pedagogicznego Filii UMFC
w Białymstoku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny pro­wa­dzi stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia na nastę­pu­ją­cych kie­run­kach:

Wydział posia­da upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­nia dok­to­ra sztuk muzycz­nych w dys­cy­pli­nie instru­men­ta­li­sty­ka oraz stop­nia dok­to­ra sztuk muzycz­nych w dys­cy­pli­nie dyry­gen­tu­ra.

W Wydziale dzia­ła­ją nastę­pu­ją­ce zakła­dy:

Dziekan: prof. dr hab. Bożenna Sawicka
Prodziekani: dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC; dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
ul. Kawaleryjska 5
15–324 Białystok
tel. (0 85) 742 15 07, (0 85) 742 21 56, (0 85) 742 72 71
e-mail: w7@chopin.edu.pl
stro­na www: chopin.man.bialystok.pl


ostatnia modyfikacja: 29/03/2019