Kolegium Pedagogiczne

Kolegium Pedagogiczne powo­ła­no w 2019 r. jako jed­nost­kę kon­ty­nu­ują­cą wcze­śniej­szą dzia­łal­ność Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Długoletnim kie­row­ni­kiem Studium była prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz. Obecnie funk­cję tę spra­wu­je mgr Katarzyna Dudek-Kostrzewa.

Kolegium Pedagogiczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest jed­nost­ką umoż­li­wia­ją­cą stu­den­tom uzy­ska­nie kwa­li­fi­ka­cji peda­go­gicz­nych. Zajęcia pro­wa­dzo­ne w ramach Kolegium mają cha­rak­ter fakul­ta­tyw­ny dla wszyst­kich Wydziałów UMFC.

Absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina mają moż­li­wość uzu­peł­nie­nia kwa­li­fi­ka­cji peda­go­gicz­nych po otrzy­ma­niu zgo­dy Rektora, odpłat­nie, w ramach zajęć pro­wa­dzo­nych dla stu­den­tów.

Zajęcia w ramach Kolegium Pedagogicznego obej­mu­ją:

  1. blok przed­mio­tów psy­cho­lo­gicz­nych i peda­go­gicz­nych
  2. dydak­ty­kę przed­mio­to­wą
  3. przed­mio­ty uzu­peł­nia­ją­ce
  4. prak­ty­ki peda­go­gicz­ne

Program Kolegium Pedagogicznego UMFC 

Wybór meto­dyk Kolegium Pedagogicznego UMFC

Opłata za dyplom ukoń­cze­nia Kolegium Pedagogicznego UMFC – 30 zł
Dla słu­cha­czy eks­ter­ni­stycz­nych opła­ty wg cen­ni­ka UMFC, tj. za przed­miot koń­czą­cy się egza­mi­nem — 300 zł, za przed­miot koń­czą­cy się zali­cze­niem — 150 zł, godzi­na prak­ty­ki — 10 zł

Nr kon­ta 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131 z dopi­skiem MSP

Kierownik Kolegium Pedagogicznego — st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa, dyżur: 11:00 — 14:00 (wto­rek)
Sekretariat — Małgorzata Kozłowska
Pokój 411 (II pię­tro), tele­fon: 22 2789 265
e‑mail: msp@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019