Telefony i adresy

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa
Tel. centrali: (22) 827 72 41
www.chopin.edu.pl
e‑mail: info@chopin.edu.pl
NIP 525–000-77–15, REGON 000275702

ALIOR BANK S.A.
SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX

IBAN: 15 2490 0005 0000 4600 8064 2270
dla wpłat w PLN / prze­tar­gi, wadia, kau­cje, najem

IBAN: 02 2490 0005 0000 4600 5120 6690
dla wpłat w PLN / noc­le­gi w DS Dziekanka — Krakowskie Przedmieście

IBAN: 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131
dla wpłat w PLN / dydak­ty­ka, legi­ty­ma­cje, egza­mi­ny, indek­sy itp.

IBAN: 82 2490 0005 0000 4600 9732 0699
dla wpłat w EUR

Rektor

tel. (22) 827 83 03, (22) 2789 255
e‑mail: rektor@chopin.edu.pl

Prorektor ds. nauki

tel. (22) 827 83 10, tel. (22) 2789 224, e‑mail: prorektor.nauka@chopin.edu.pl

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

tel. (22) 827 83 06, tel. (22) 2789 254, (22) 2789 219, e‑mail: prorektor.stud.dydakt@chopin.edu.pl

Prorektor ds. zagranicznych

tel. (22) 827 83 06, tel. (22) 2789 238, (22) 2789 219, e‑mail: prorektor-zagr@chopin.edu.pl

 

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów, katedr i zakładów

Inne telefony

Kanclerz: tel. (22) 827 83 09, (22) 2789 250, e‑mail: sekretariat@chopin.edu.pl, kanclerz@chopin.edu.pl
Kwestor: tel. (22) 2789 273, e‑mail: kwestor@chopin.edu.pl
Radca praw­ny: tel. (22) 2789 286
Administrator gma­chu: tel. (22) 827 83 05, (22) 2789 263, e‑mail: dag@chopin.edu.pl
Inspektor ochro­ny danych: e‑mail: iod@chopin.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy: tel. (22) 827 83 05, (22) 2789 239,  (22) 2789 263
Dział Nauki i Wydawnictw: tel. (22) 2789 237, (22) 2789 309, e‑mail: nauka@chopin.edu.pl, wydawnictwa@chopin.edu.pl
Biuro Koncertowe: tel. (22) 2789 235, e‑mail: bk@chopin.edu.pl
Biblioteka: tel. (22) 2789 234 (pra­cow­nia), e‑mail: biblioteka@chopin.edu.pl; w. 271 (wypo­ży­czal­nia), do skła­da­nia zamó­wień e‑mail: wypozyczalnia@chopin.edu.pl
Fonoteka: tel. (22) 2789 261, 294, e‑mail: fonoteka@chopin.edu.pl
Dział Finansowo-Księgowy: tel. (22) 2789 240,  (22) 2789 266, e‑mail: kwestura1@chopin.edu.pl
Kadry: tel.(22) 827 83 04, (22) 2789 342, e‑mail: kadry@chopin.edu.pl
Dział Nauczania: tel. (22) 826 46 34, (22) 2789 212, e‑mail: ewa.dzbik@chopin.edu.pl
Biuro Obsługi Sceny: bos@chopin.edu.pl
Dział Informatyki: tel: (22) 2789 338, e‑mail: serwis@chopin.edu.pl
Portiernia i recep­cja: tel. (22) 2789 247, (22) 2789 230
Dom Studenta „Dziekanka”: tel. (22) 826 51 94, 826 49 19, 826 40 11, e‑mail: dziekanka@chopin.edu.pl

Biuro Rektora i Senatu: kie­row­nik – Izabella Siwek (izabella.siwek@chopin.edu.pl), (info@chopin.edu.pl), mgr Izabela Sadurska (izabela.sadurska@chopin.edu.pl)

Sekretariat pro­rek­to­rów: mgr Joanna Wejcman (foreign@chopin.edu.pl), mgr Magdalena Nagler biuro.rektora@chopin.edu.pl)

Sekretariat kanc­le­rza: mgr Dorota Radowska (sekretariat@chopin.edu.pl)
Kancelaria Główna: (kancelaria@chopin.edu.pl)

Kadry i pła­ce: kie­row­nik — mgr Izabela Stępień (kadry@chopin.edu.pl)

Dział Administracyjno-Gospodarczy: admi­ni­stra­tor gma­chu – mgr Paweł Sroczyński (dag@chopin.edu.pl)

Główny spe­cja­li­sta ds. zamó­wień publicz­nych: mgr Monika Stankiewicz-Wiciak (monika.stankiewicz-wiciak@chopin.edu.pl)

Specjalista ds. awan­sów aka­de­mic­kich: mgr Martyna Cinak-Modzelewska (martyna.cinak-modzelewska@chopin.edu.pl)

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+: mgr Emilia Lipka (erasmus@chopin.edu.pl)

Biuro Koncertowe: Kierownik — mgr Barbara Guran-Szeląg (bk@chopin.edu.pl)

Dział Nauczania: Kierownik — dr Ewa Dżbik (ewa.dzbik@chopin.edu.pl)

Dział Nauki: Kierownik — mgr Łucja Sala-Izdebska (nauka@chopin.edu.pl)

Dział Wydawnictw: Kierownik, Redaktor Naczelny — dr Emilia Dudkiewicz (emilia.dudkiewicz@chopin.edu.pl)

Dział Informatyki: Kierownik — mgr inż. Krzysztof Szymański (serwis@chopin.edu.pl)

Biuro Promocji: (biuro.promocji@chopin.edu.pl)

Biuro Karier: mgr Jacek Dziołak, mgr Mateusz Stankiewicz (biurokarier@chopin.edu.pl)

DS Dziekanka: Kierownik — mgr Grzegorz Pawlak (dziekanka@chopin.edu.pl)

NSZZ „Solidarność”

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Filia w Białymstoku
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny,
Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

ul. Kawaleryjska 5, 15–324 Białystok
Centrala: tel. (85) 742 15 07, (85) 742 72 71
e‑mail: filia@chopin.edu.pl
Biblioteka i Fonoteka: e‑mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl


ostatnia modyfikacja: 20/02/2020