Rada Dyscypliny Artystycznej

Zgodnie z zapi­sa­mi Art. 17 ust. 2 Ustawy Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i Nauce z dnia 20 lip­ca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), a tak­że na mocy § 13 pkt 1. Lit. d) Statutu UMFC (załącz­nik do Uchwały nr 37/209/2019 Senatu UMFC  z dnia 28 czerw­ca 2019 r.) 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina zosta­ła powo­ła­na Rada Dyscypliny Artystycznej (RDA).

RDA jest orga­nem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina o cha­rak­te­rze kole­gial­nym. Jej zada­niem jest mię­dzy inny­mi nada­wa­nie stop­ni nauko­wych w zakre­sie sztu­ki w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej sztu­ki muzycz­ne.

W skład Rady Dyscypliny Artystycznej wcho­dzą kie­row­ni­cy wszyst­kich katedr dzia­ła­ją­cych na UMFC, po jed­nym przed­sta­wi­cie­lu każ­dej kate­dry, wybie­ra­nym przez jej człon­ków spo­śród osób posia­da­ją­cych sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go lub tytuł pro­fe­so­ra oraz dyrek­tor szko­ły dok­tor­skiej.

 

Przewodniczący RDA – prof. dr hab. Paweł Łukaszewski

Wiceprzewodniczący RDA – dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC

Kontakt: rda@chopin.edu.pl

 

Skład Rady Dyscypliny Artystycznej:

 1. prof. dr hab. Klaudiusz Baran
 2. prof. prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
 3. prof. dr hab. Robert Cieśla
 4. prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
 5. prof. dr hab. Andrzej Lupa
 6. prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
 7. prof. dr hab. Leszek Sokołowski
 8. prof. dr hab. Lilianna Stawarz
 9. prof. dr hab. Jerzy Sterczyński
 10. prof. dr hab. Tomasz Strahl
 11. prof. dr hab. Cezary Szyfman
 12. prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
 13. prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
 14. dr hab., prof. UMFC Katarzyna Dzida-Hamela
 15. dr hab., prof. UMFC Aleksandra Diurosz
 16. dr hab., prof. UMFC Alicja Gronau- Osińska
 17. dr hab., prof. UMFC Urszula Janik-Lipińska
 18. dr hab., prof. UMFC Joalnta Janucik
 19. dr hab., prof. UMFC Beata Książkiewicz
 20. dr hab., prof. UMFC Joanna Ławrynowicz-Just
 21. dr hab., prof. UMFC Marcin Łukaszewski
 22. dr hab., prof. UMFC Andrzej Miśkiewicz
 23. dr hab., prof. UMFC Robert Morawski
 24. dr hab., prof. UMFC Włodzimierz Promiński
 25. dr hab., prof. UMFC Alina Ratkowska
 26. dr hab., prof. UMFC Tomira Rogala
 27. dr hab., prof. UMFC Magdalena Stępień
 28. dr hab., prof. UMFC Janusz Wawrowski
 29. dr hab., prof. UMFC Piotr Wilczyński
 30. dr hab., prof. UMFC Monika Wolińska
 31. dr hab. Ryszard Borowski
 32. dr hab. Zuzanna Elster
 33. dr hab. Rafal Grząka
 34. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska
 35. dr hab. Bartosz Jakubczak
 36. dr hab. Włodzimierz Pawlik
 37. dr hab. Miłosz Pękala
 38. dr hab. Dariusz Przybylski
 39. dr hab. Marta Wróblewska
 40. dr hab. Agata Sapiecha
 41. dr hab. Dariusz Zimnicki
 42. dr hab. Michał Sławecki
 43. dr hab. Piotr Zawistowski

ostatnia modyfikacja: 20/11/2019