NNW

Ubezpieczenia NNW dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Mamy przy­jem­ność przed­sta­wić spe­cjal­ny pro­gram ochro­ny ubez­pie­cze­nio­wej od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków dla stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, któ­ry został opra­co­wa­ny przez pro­fe­sjo­nal­ne­go bro­ke­ra ubez­pie­cze­nio­we­go we współ­pra­cy z towa­rzy­stwem InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group.

Specjaliści z fir­my Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o., po prze­pro­wa­dze­niu ana­li­zy ryzyk, jak rów­nież po wypra­co­wa­niu wspól­nych zało­żeń, przed­sta­wi­li pro­po­zy­cję pro­gra­mu, z któ­rą wystą­pi­li do naj­lep­szych zakła­dów ubez­pie­cze­nio­wych na ryn­ku. W odpo­wie­dzi zosta­ły przed­sta­wio­ne ofer­ty, spo­śród któ­rych przez przed­sta­wi­cie­li Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów zosta­ła wybra­na naj­lep­sza.

Rozwiązanie jest tym bar­dziej uni­ka­to­we, że za spra­wą Pana Rektora, prof. zw. dr. hab. Klaudiusza Barana oraz Pani Kanclerz, mgr Pauliny Rezler, zosta­ły pozy­ska­ne dodat­ko­we środ­ki na dofi­nan­so­wa­nie skład­ki opła­ca­nej przez stu­den­tów i dok­to­ran­tów w wyso­ko­ści 50%.

Oferta jest ważna do 14.12.2018 r.

 

Przedmiot ubez­pie­cze­nia:

Ubezpieczenie od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków (NNW) dla stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie to dobro­wol­ne ubez­pie­cze­nie, obej­mu­ją­ce ochro­ną następ­stwa nie­szczę­śli­wych wypad­ków, któ­rych skut­kiem jest trwa­ły uszczer­bek na zdro­wiu bądź śmierć ubez­pie­czo­ne­go.

Nieszczęśliwy wypa­dek to nagłe zda­rze­nie wywo­ła­ne przy­czy­ną zewnętrz­ną, na sku­tek któ­rej ubez­pie­czo­ny nie­za­leż­nie od swej woli doznał uszko­dze­nia cia­ła lub roz­stro­ju zdro­wia.

Uszczerbek na zdro­wiu, to naru­sze­nie spraw­no­ści orga­ni­zmu w następ­stwie nie­szczę­śli­we­go wypad­ku, pole­ga­ją­ce na trwa­łym, nie­ro­ku­ją­cym popra­wy w świe­tle aktu­al­ne­go sta­nu wie­dzy medycz­nej, uszko­dze­niu dane­go orga­nu, narzą­du lub ukła­du.

Wysokość świad­cze­nia okre­śla­na jest na pod­sta­wie tabel uszczerb­ku na zdro­wiu — 1% uszczerb­ku odpo­wia­da świad­cze­niu w wyso­ko­ści 1% sumy ubez­pie­cze­nia.

Zakres ubez­pie­cze­nia i dostęp­ne warian­ty:

 

Jak się ubez­pie­czyć:

 1. Zapoznaj się z załą­czo­ny­mi doku­men­ta­mi:
  - Deklaracja imien­na — ubez­pie­cze­nie NNW
   
  - Obowiązek Informacyjny Administratora danych oso­bo­wych
  - Ulotka EDU ofer­ta NNW dla UMFC do 14-12-2018
  - EDU — zgło­sze­nie szko­dy: infor­ma­cja
  - OWU — EDU Plus — 2018
  - TABELA: NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU

 2. Wybierz wariant i do 14.12.2018r złóż wnio­sek oraz zapłać skład­kę. 
  Wnioski moż­na skła­dać i pobie­rać w Dziale Nauczania UMFC (pokój 405, II pię­tro, w godzi­nach 8:00–16:00).
  Wpłat, z uwzględ­nie­niem skład­ki spon­so­ro­wa­nej, nale­ży doko­ny­wać na kon­to:
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  ul. Okólnik 2 
  00–368 Warszawa
  Nr rach.: 69 2490 0005 0000 4600 4011 9257
  Tytuł prze­le­wu: imię i nazwi­sko, nr PESEL 

 3. Żyj dobrze ubez­pie­czo­ny i w przy­pad­ku nie­szczę­śli­we­go wypad­ku – korzy­staj z poli­sy zgod­nie z załą­czo­ny­mi infor­ma­cja­mi!

Osoby kon­tak­to­we:

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny UMFC: Michał Przygoński, e-mail: michal.przygonski@chopin.edu.pl.

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group: Katarzyna Witczak, e-mail: katarzyna.witczak@interrisk.pl, tel.: (22) 337 86 83 / 604 574 221.

Osoba kon­tak­to­wa ze stro­ny bro­ke­ra ubez­pie­cze­nio­we­go: B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.: Maria Brzeska, tel.: e-mail: osobowe@b-i-k.pl, (22) 622–05-42 /0–513-186–101.


ostatnia modyfikacja: 04/12/2018