Kilka słów o Uczelni

Fryderyk Chopin - popiersie, UMFC

Władze Uczelni

Uczelnią kie­ru­je rek­tor oraz trzech pro­rek­to­rów: pro­rek­tor do spraw zagra­nicz­nych, pro­rek­tor do spraw nauki, pro­rek­tor do spraw stu­denc­kich i dydak­ty­ki.

Szczegóły struk­tu­ry Uczelni

Kierunki studiów

Uniwersytet kształ­ci na sze­ściu wydzia­łach w Warszawie oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, w nastę­pu­ją­cych kie­run­kach: kom­po­zy­cja i teo­ria muzy­ki, dyry­gen­tu­ra, instru­men­ta­li­sty­ka, woka­li­sty­ka, edu­ka­cja arty­stycz­na w zakre­sie sztu­ki muzycz­nej, muzy­ka kościel­na, taniec, reży­se­ria dźwię­ku.

Uniwersytet pro­wa­dzi stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia. Od roku aka­de­mic­kie­go 2006/2007 pro­wa­dzi tak­że stu­dia dok­to­ranc­kie. Innymi for­ma­mi kształ­ce­nia w UMFC są stu­dia pody­plo­mo­we i sta­że arty­stycz­ne, któ­re są odpłat­ne, zaś ich kosz­ty pokry­wa­ne są z wpły­wów uzy­ska­nych z opłat doko­ny­wa­nych przez uczest­ni­ków. Studia na poszcze­gól­nych wydzia­łach odby­wa­ją się według pla­nów stu­diów przy­ję­tych przez rady wydzia­łów i zatwier­dzo­nych przez senat uczel­ni.

Od roku 2012/2013 pro­gram kształ­ce­nia obej­mu­je modu­ły ogól­no­mu­zycz­ne i kie­run­ko­we, w skład któ­rych wcho­dzą poszcze­gól­ne przed­mio­ty, jak np. for­te­pian, dyry­gen­tu­ra, śpiew solo­wy (moduł głów­ny); akom­pa­nia­ment (moduł kie­run­ko­wy); kształ­ce­nie słu­chu, histo­ria muzy­ki z lite­ra­turą muzycz­ną, for­my muzycz­ne (moduł pod­sta­wo­wy); język obcy, wycho­wa­nie fizycz­ne (moduł ogól­ny); filo­zo­fia, este­tyka, histo­ria sztu­ki, sztu­ka XX wie­ku, histo­ria fil­mu (moduł przed­miotów huma­ni­stycznych). Zaję­cia zbio­rowe mają for­mę otwar­tą.

Uniwersytet przy­zna­je swo­im absol­wen­tom:

Studenci pro­wa­dzą­cy aktyw­ną dzia­łal­ność arty­stycz­ną i nauko­wą, przy­go­to­wu­ją­cy się do udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach lub innych zna­czą­cych przed­się­wzię­ciach arty­stycz­nych i nauko­wych oraz mają­cy szcze­gól­nie trud­ne warun­ki byto­we lub cier­pią­cy na okre­so­we scho­rze­nia mogą stu­dio­wać wg indy­wi­du­al­ne­go pla­nu i pro­gra­mu stu­diów na zasa­dach okre­ślo­nych przez radę wydzia­łu.
Każdego roku Uczelnię koń­czy oko­ło 150 dyplo­man­tów. W Uczelni stu­diu­je bli­sko 900 stu­den­tów.

Jednostki orga­ni­za­cyj­ne Uniwersytetu posia­da­ją upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­ni dok­to­ra i dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go:

Struktura Uczelni

Zakres kształ­ce­nia na poszcze­gól­nych wydzia­łach ma swo­je korze­nie w tra­dy­cji Uczelni i wią­że się z ewo­lu­cją jej struk­tu­ry. Stąd też są wydzia­ły, któ­re kształ­cą w jed­nym kie­run­ku muzycz­nym (Wydziały II — VI), inne łączą w sobie wię­cej kie­run­ków (jak Wydział I czy Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku). Kształcenie w nie­któ­rych kie­run­kach moż­li­we jest na róż­nych wydzia­łach (np. instru­men­ta­li­sty­ka na Wydziałach II, III lub na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku).


ostatnia modyfikacja: 29/11/2017