Chór Mieszany UMFC

Dyrektor — Krzysztof Kusiel-Moroz

chor-1_590x317
fot. Rafał Chojnacki

Chór Mieszany Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina two­rzą stu­den­ci wszyst­kich nie­mal­że wydzia­łów uczel­ni. Zespół bie­rze czyn­ny udział w życiu kon­cer­to­wym uczel­ni, uczest­ni­cząc w wyko­na­niach muzy­ki chó­ral­nej róż­nych epok, w tym tej two­rzo­nej współ­cze­śnie, poprzez udział w uczel­nia­nych reali­za­cjach ope­ro­wych, po wyko­na­nia wiel­kich form wokal­no-instru­men­tal­nych w koope­ra­cji z uczel­nia­ny­mi zespo­ła­mi sym­fo­nicz­ny­mi. Niezależnie od dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wej, chór aktyw­nie uczest­ni­czy tak­że w życiu aka­de­mic­kim, wystę­pu­jąc pod­czas corocz­nych inau­gu­ra­cji, z oka­zji świę­ta uczel­ni, przy­pa­da­ją­ce­go w dniu uro­dzin Fryderyka Chopina – patro­na uczel­ni, oraz pod­czas uro­czy­sto­ści nada­nia dok­to­ra­tu hono­ris cau­sa wybit­nym przed­sta­wi­cie­lom świa­ta arty­stycz­ne­go. Kierownikami chó­ru byli m.in. pro­fe­so­ro­wie: Józef Bok, Henryk Wojnarowski i Maciej Jaśkiewicz, a w latach 1982–2006 funk­cję tę spra­wo­wał pro­fe­sor Ryszard Zimak.


ostatnia modyfikacja: 29/09/2017