Chór Kameralny UMFC

Dyrektor — Krzysztof Kusiel-Moroz


Fot. Piotr Gruchała

Od roku 2017 dzia­ła – wyło­nio­ny ze skła­du Chóru Mieszanego UMFC – Chór Kameralny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, któ­ry kon­ty­nu­uje tra­dy­cję tego rodza­ju zespo­łów zapo­cząt­ko­wa­ną przez w latach 1986–1992 przez prof. Ryszarda Zimaka. Ideą przy­świe­ca­ją­cą zespo­ło­wi jest wyso­kiej pró­by wyko­naw­stwo muzy­ki chó­ral­nej wszyst­kich epok, udział w kon­kur­sach i festi­wa­lach, pro­mo­cja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na are­nie ogól­no­pol­skiej, a tak­że utrwa­la­nie dorob­ku chó­ral­ne­go w posta­ci nagrań archi­wal­nych. W cią­gu pierw­szych mie­się­cy dzia­łal­no­ści chór odniósł swój pierw­szy suk­ces na Festiwalu Chórów Akademickich „Vivat Akademia”, wygry­wa­jąc puchar w kate­go­rii: Inny Dyrygent. Dokonał tak­że reje­stra­cji fono­gra­ficz­nej cykli pie­śni kur­piow­skich Karola Szymanowskiego i Romana Maciejewskiego.


ostatnia modyfikacja: 25/10/2017