CHOPIN UNIVERSITY BIG BAND

Kierownik arty­stycz­ny — Piotr Kostrzewa

Zespół został powo­ła­ny w 2006 roku z inicja­tywy prof. Bogumiła Gadawskiego i prof. Błażeja Sroczyńskiego. W latach 2006–2012 opie­kę arty­stycz­ną nad zespo­łem spra­wo­wał Ryszard Borowski. Pod jego kie­rownictwem Big Band zagrał wie­le koncer­tów na Uniwersytecie oraz w innych salach kon­cer­to­wych. Od 2012 roku kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym zespo­łu jest Piotr Kostrzewa, muzyk Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz współ­za­ło­ży­ciel i opie­kun arty­stycz­ny Szymanowski Big Band Warsaw. Zespół two­rzą stu­den­ci wszyst­kich wydzia­łów Uniwersytetu.

W stycz­niu 2014 roku, na zapro­sze­nie dyrek­to­ra René Martina, zespół wystą­pił na mię­dzy­na­ro­do­wym festi­wa­lu La Folle Journée w Nantes oraz w pol­skiej edy­cji tego festi­wa­lu – Szalone Dni Muzyki w Warszawie. W tym samym roku nagrał dwie pły­ty: zare­je­stro­wa­ną w Nantes L’histoire du big band oraz nagra­ną w Studiu S1 UMFC Classic on Jazz z muzy­ką kla­sycz­ną w aran­ża­cjach big­ban­do­wych. Kolejne pły­ty to: Swingujące Święta (2015) i I Got Rhythm and Dance (2016). W listo­pa­dzie 2017 r. uka­za­ła się pły­ta Frank Sinatra. 100-lecie uro­dzin.

W 2015 roku zespół otrzy­mał I nagro­dę i Grand Prix Festiwalu Big Bandów w Nowym Tomyślu. Wielkim prze­ży­ciem dla człon­ków zespo­łu był ostat­nio występ z udzia­łem Basi Trzetrzelewskiej (11.05.2016). Na XXII Festiwalu w Nowym Tomyślu w 2017 roku Chopin University Big Band po raz kolej­ny zdo­był I nagro­dę i Grand Prix.

Od roku 2017 zespół nosi nazwę Chopin University Big Band.

Big Band w Szalonych Dniach Muzyki, 2014
Big Band we Francji, 2014
Grand Prix dla Big Bandu, Nowy Tomyśl, 2015
Big Band na Festiwalu JAZZ, 2015
Big Band pod­czas Gwiazdorskiego wie­czo­ru w Canal+, 2016
Big Band we Francji, 2017
I nagro­da i Grand Prix, Nowy Tomyśl, 2017

 


ostatnia modyfikacja: 08/02/2018