Świadczenia dla studentów i doktorantów. Dom Studencki

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 1. Zarządzenie
 2. Regulamin
 3. Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium socjal­ne­go 2019–2020
 4. Załącznik nr 1
 5. Załącznik nr 2
 6. Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium Rektora 2019–2020
 7. Załącznik nr 3
 8. Załącznik nr 4
 9. Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium dla osób nie­peł­no­spraw­nych 2019–2020
 10.  Wniosek o przy­zna­nie zapo­mo­gi w roku aka­de­mic­kim 2019–2020 

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 z dnia 25 paź­dzier­ni­ka 2019 roku w spra­wie usta­le­nia sta­wek wyso­ko­ści świad­czeń dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w roku aka­de­mic­kim 2019/2020

Wnioski dla dok­to­ran­tów UMFC:

 1. Zarządzenie Rektora nr 21/2015 — Regulamin przy­zna­wa­nia zwięk­sze­nia sty­pen­dium dok­tor­skie­go
 2. Komunikat Rektora UMFC nr 20/2018 w spra­wie t. j. regu­la­mi­nu sty­pen­diów dok­to­ranc­kich
 3. Komunikat Rektora UMFC nr 20/2018 — załącz­nik — Regulamin i załacz­ni­ki (wzo­ry wnio­sków)
 4. Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium socjal­ne­go 2019/2020
 5. Wniosek o przy­zna­nie zapo­mo­gi 2019/2020
 6. Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium Rektora 2018/2019
 7. Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium dla osób nie­peł­no­spraw­nych 2019/2020

Obwieszczenie w spra­wie wyso­ko­ści prze­cięt­ne­go docho­du z pra­cy w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach rol­nych z 1 ha prze­li­cze­nio­we­go w 2018 roku

DOM STUDENCKI DZIEKANKA / THE STUDENT DORMITORY DZIEKANKA

 1. Zasady ubie­ga­nia się o miej­sce w DS Dziekanka
 2. Wniosek o przy­dział miej­sca w DS Dziekanka w roku aka­de­mic­kim 2019/2020
 3. Regulamin DS Dziekanka
 4. Rules for applay­ing for a pla­ce at The Student Dormitory Dziekanka
 5. Application for a pla­ce at The Student Dormitory Dziekanka2019/2020
 6. Rules of The Student Dormitory Dziekanka
 7. Cennik opłat za domy stu­denc­kie UMFC

 

STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO UMFC

 1. Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego
 2. Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium z wła­sne­go fun­du­szu sty­pen­dial­ne­go
 3. Informacja Rektora w spra­wie ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sku o sty­pen­dium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMFC

 

 


ostatnia modyfikacja: 18/11/2019