Rekrutacja 2020/2021

 

Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pro­wa­dzo­ne są jako stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia, w for­mie sta­cjo­nar­nej i nie­sta­cjo­nar­nej. Absolwenci stu­diów pierw­sze­go stop­nia uzy­sku­ją tytuł zawo­do­wy licen­cja­ta, dają­cy moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia nauki na stu­diach dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skich). Absolwenci stu­diów dru­gie­go stop­nia uzy­sku­ją tytuł zawo­do­wy magi­stra, dają­cy moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia nauki w szko­łach dok­tor­skich.

Rekrutacja na I rok stu­diów w roku aka­de­mic­kim 2020/2021 obej­mo­wać będzie sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia pierw­sze­go stop­nia (licen­cjac­kie), sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skie).
Postępowanie rekru­ta­cyj­ne prze­pro­wa­dza­ją Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zgod­nie z art. 70 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce. Postępowanie zwią­za­ne z przy­ję­ciem na stu­dia ma cha­rak­ter kon­kur­so­wy, a jego wyni­ki są jaw­ne.

Sprawdziany wie­dzy i umie­jęt­no­ści nie­ob­ję­tych zakre­sem egza­mi­nu matu­ral­ne­go prze­pro­wa­dza­ne są na pod­sta­wie art. 70 ust. 4 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce.

Laureaci i fina­li­ści olim­piad arty­stycz­nych szcze­bla cen­tral­ne­go będą zwol­nie­ni z postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go z tych przed­mio­tów, któ­rych olim­pia­da doty­czy­ła. W tym przy­pad­ku wpi­su­je się naj­wyż­szą punk­ta­cję moż­li­wą do uzy­ska­nia z dane­go przed­mio­tu.

Studia nie­sta­cjo­nar­ne są płat­ne. Odpłatność za stu­dia usta­la co roku Rektor Uczelni.


ostatnia modyfikacja: 30/03/2020