Rekrutacja 2020/2021

 

SZANOWNI KANDYDACI!

W tro­sce o wasz kom­fort pod­czas tego­rocz­nej rekru­ta­cji

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina orga­ni­zu­je dla was moż­li­wość

testo­we­go logo­wa­nia do plat­for­my ZOOM

przez trzy dni – w wyzna­czo­nych godzi­nach – na każ­dym wydzia­le.

Nie zosta­wiaj­cie tego na ostat­nią chwi­lę!

Zadbajcie o kom­fort cza­so­wy, sprzę­to­wy i orga­ni­za­cyj­ny, swój oraz innych!

Pozwólcie nam też poznać wasze trud­no­ści i oba­wy :)

Szczegółowy gra­fik takich połą­czeń jest dostęp­ny przez sys­tem IRK

i prze­sła­ny dro­gą mailo­wą na skrzyn­ki kan­dy­da­tów.

Szczegóły TUTAJ [pdf].

 

Zapraszamy tak­że do zapo­zna­nia się z instruk­cją połą­czeń testo­wych ZOOM w UMFC [pdf]

Drodzy Kandydaci, w związ­ku z dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cą się sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną, infor­mu­je­my o mogą­cych wystą­pić zmia­nach w zakre­sie ter­mi­nów oraz spo­so­bu prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su rekru­ta­cji na stu­dia. Nasze dzia­ła­nia podyk­to­wa­ne są tro­ską o Wasze bez­pie­czeń­stwo oraz jed­no­cze­sną chę­cią zapew­nie­nia Wam moż­li­wo­ści udzia­łu w rekru­ta­cji na rów­nych warun­kach. Prosimy o uważ­ne śle­dze­nie naszej stro­ny inter­ne­to­wej!

W razie jakich­kol­wiek pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu on-line w spra­wie rekru­ta­cji!Dodatkowo wszyst­kim kan­dy­da­tom na stu­dia pro­po­nu­je­my kon­sul­ta­cje on-line z peda­go­ga­mi naszej Uczelni. Na kon­sul­ta­cje będzie moż­na umó­wić się bez­po­śred­nio z peda­go­giem, za pośred­nic­twem służ­bo­we­go adre­su e‑mail: imię.nazwisko@chopin.edu.pl. Dokładny wykaz wszyst­kich peda­go­gów UMFC dostęp­ny jest na stro­nie:
http://www.chopin.edu.pl/pl/studia/wykladowcy

Zachęcamy jed­no­cze­śnie do zada­wa­nia pytań dzie­ka­nom i kie­row­ni­kom katedr, z moż­li­wo­ścią umó­wie­nia się na spo­tka­nie on-line poprzez plat­for­mę Zoom. 


Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pro­wa­dzo­ne są jako stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia, w for­mie sta­cjo­nar­nej i nie­sta­cjo­nar­nej. Absolwenci stu­diów pierw­sze­go stop­nia uzy­sku­ją tytuł zawo­do­wy licen­cja­ta, dają­cy moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia nauki na stu­diach dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skich). Absolwenci stu­diów dru­gie­go stop­nia uzy­sku­ją tytuł zawo­do­wy magi­stra, dają­cy moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia nauki w szko­łach dok­tor­skich. Rekrutacja na I rok stu­diów w roku aka­de­mic­kim 2020/2021 obej­mo­wać będzie sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia pierw­sze­go stop­nia (licen­cjac­kie), sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skie).

Postępowanie rekru­ta­cyj­ne prze­pro­wa­dza­ją Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zgod­nie z art. 70 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce. Postępowanie zwią­za­ne z przy­ję­ciem na stu­dia ma cha­rak­ter kon­kur­so­wy, a jego wyni­ki są jawne.Sprawdziany wie­dzy i umie­jęt­no­ści nie­ob­ję­tych zakre­sem egza­mi­nu matu­ral­ne­go prze­pro­wa­dza­ne są na pod­sta­wie art. 70 ust. 4 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce.Laureaci i fina­li­ści olim­piad arty­stycz­nych szcze­bla cen­tral­ne­go będą zwol­nie­ni z postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go z tych przed­mio­tów, któ­rych olim­pia­da doty­czy­ła. W tym przy­pad­ku wpi­su­je się naj­wyż­szą punk­ta­cję moż­li­wą do uzy­ska­nia z dane­go przedmiotu.Studia nie­sta­cjo­nar­ne są płat­ne. Odpłatność za stu­dia usta­la co roku Rektor Uczelni.

 


ostatnia modyfikacja: 02/07/2020