Kurs konsultacyjny dla kandydatów na studia

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza na Kurs kon­sul­ta­cyj­ny dla kan­dy­da­tów na pierw­szy rok stu­diów 2020/2021.

 

W ramach Kursu UMFC pro­wa­dzi zaję­cia z kształ­ce­nia słu­chu, har­mo­nii, form muzycz­nych:

Zajęcia będą się odby­wa­ły raz w mie­sią­cu (nie­dzie­le) w godzi­nach 9.30–17.30Domu Studenta Dziekanka ul. Krakowskie Przedmieście 56.

Terminy zajęć:

 Koszt uczest­nic­twa w Kursie:

Formularz zgło­sze­nio­wy [docx]

 

UWAGA!

Warunkiem udzia­łu w Kursie kon­sul­ta­cyj­nym jest prze­sła­nie wypeł­nio­nej kar­ty zgło­sze­nio­wej na adres uce@chopin.edu.pl oraz doko­na­nie wpła­ty zgod­nie z wybo­rem (280 PLN lub 470 PLN) prze­le­wem na rachu­nek ban­ko­wy:

ALIOR BANK  72 2490 0005 0000 4600 8547 8731

 

 


ostatnia modyfikacja: 23/01/2020