Kierunki studiów

UMFC, główne wejście

Uniwersytet pro­wa­dzi stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia, stu­dia dok­to­ranc­kie, pody­plo­mo­we, sta­że arty­stycz­ne i kur­sy doszka­la­ją­ce. Studenci mają moż­li­wość kształ­ce­nia się na sze­ściu wydzia­łach w Warszawie oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w nastę­pu­ją­cych kie­run­kach i spe­cjal­no­ściach:

Studia pierwszego stopnia

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział Reżyserii Dźwięku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Filii UMFC w Białymstoku


Studia drugiego stopnia

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział Reżyserii Dźwięku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Filii UMFC w Białymstoku

Stu­dia pierw­szego i dru­giego stop­nia  w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina pro­wa­dzone są w try­bie sta­cjo­nar­nym i nie­sta­cjo­nar­nym (w zależ­no­ści od wydzia­łu i spe­cjal­no­ści).

Absolwenci stu­diów pierw­sze­go stop­nia otrzy­mu­ją tytuł zawo­do­wy licen­cja­ta, dają­cy moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia nauki na stu­diach dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skich). Absolwenci stu­diów dru­gie­go stop­nia tytuł zawo­do­wy magi­stra sztu­ki, dają­cy moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia nauki na stu­diach dok­to­ranc­kich.

Regulamin stu­diów pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia — obo­wią­zu­ją­cy od 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r.
Regulamin stu­diów pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia — obo­wią­zu­ją­cy od 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (ze zmia­ną z dn. 10 stycz­nia 2017 r.)

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia)

Od roku aka­de­mic­kie­go 2006/2007 UMFC pro­wa­dzi Studia dok­to­ranc­kie śro­do­wi­sko­we (mię­dzy­wy­dzia­ło­we, wydzia­łów I, II, III, IV, V) w języ­ku pol­skim, któ­re od roku 2014 przy­ję­ły dwie for­my: sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne.
W pla­nach są Studia dok­to­ranc­kie śro­do­wi­sko­we (mię­dzy­wy­dzia­ło­we, wydzia­łów I, II, III i V) w języ­ku angiel­skim (nie­sta­cjo­nar­ne).

Studia dok­to­ranc­kie śro­do­wi­sko­we — doku­men­ty i infor­ma­cje

Studia podyplomowe

Regulamin stu­diów pody­plo­mo­wych — obo­wią­zu­ją­cy od 1 paź­dzier­ni­ka 2018 r.

Regulamin stu­diów pody­plo­mo­wych — załącz­ni­ki

 

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER MUZYKI

 

PODYPLOMOWE STUDIA KOMPOZYCJI
Informacja ogól­na

Nabór na dwu­let­nie Podyplomowe Studia Kompozycji (X 2020 – V 2022) [pdf]

Rekrutacja 2019–2020, Rekrutacja 2018–2020, Rekrutacja 2017–2019, Rekrutacja 2016–2018, Rekrutacja 2015–2017, Rekrutacja 2014–2016, Rekrutacja 2013–2015, Rekrutacja 2012–2014, Rekrutacja 2011–2013

PODYPLOMOWE STUDIA TEORII MUZYKI

Informacja ogól­na

Nabór na dwu­let­nie Podyplomowe Studia Teorii Muzyki (X 2020 – V 2022) [pdf]
Rekrutacja 2019–2020, Rekrutacja 2018–2020, Rekrutacja 2017–2019, Rekrutacja 2015–2017, Rekrutacja 2014–2016, Rekrutacja 2012–2014, Rekrutacja 2011–2013

Wydział Wokalno-Aktorski

Podyplomowe Studia Wokalne

Staże artystyczne

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STAŻE ARTYSTYCZNE

 

Informator dla kan­dy­da­tów na staż arty­stycz­ny na rok akad. 2019/2020

Information for can­di­da­tes for arti­stic tra­ining in 2019/2020

 

Kwestionariusz oso­bo­wy

Personal Questionnaire

 

Podanie o przy­ję­cie na staż arty­stycz­ny

Admission appli­ca­tion for arti­stic tra­ining

 

Cennik opłat za świad­czo­ne usłu­gi edu­ka­cyj­ne 2019/2020

Regulamin sta­ży arty­stycz­nych — obo­wią­zu­ją­cy od 1 paź­dzier­ni­ka 2018 r.


ostatnia modyfikacja: 29/05/2020