Biuro Karier

Głównym celem Biura Karier UMFC jest kre­owa­nie i roz­wi­ja­nie przed­się­bior­czo­ści stu­den­tów i absol­wen­tów Uczelni poprzez stwa­rza­nie im moż­li­wo­ści kon­cer­to­wych, prze­ka­zy­wa­nie na bie­żą­co infor­ma­cji o kur­sach dosko­na­lą­cych ich umie­jęt­no­ści i kwa­li­fi­ka­cje, kon­kur­sach muzycz­nych, festi­wa­lach,  ofer­tach pra­cy i pro­gra­mach sty­pen­dial­nych.

Studenci UMFC czyn­nie uczest­ni­czą w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych orga­ni­zo­wa­nych m.in. przez: Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Kapitułę Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, Teatr Scena dzia­ła­ją­cy przy Domu Literatury w Warszawie, Fundację Światło Dla Życia, Société Générale, Centrum Olimpijskie w Warszawie.

Niezależnie od współ­pra­cy z insty­tu­cja­mi rzą­do­wy­mi, kul­tu­ral­ny­mi oraz komer­cyj­ny­mi, Biuro Karier na bie­żą­co odpo­wia­da na zapy­ta­nia ofer­to­we pod­mio­tów pry­wat­nych, kie­ro­wa­ne do stu­den­tów Uczelni, a doty­czą­ce udzia­łu w wie­lu wyda­rze­niach o cha­rak­te­rze arty­stycz­nym, oko­licz­no­ścio­wym lub pry­wat­nym.

Kontakt:
mgr Jacek Dziołak, mgr Mateusz Stankiewicz
e-mail: biurokarier@chopin.edu.pl

 

Strona inter­ne­to­wa Biura Karier -

 

Profil Biura Karier na Facebooku — 

 

Gorąco zachę­ca­my do kon­tak­tu!

 


ostatnia modyfikacja: 12/09/2019