Praca w UMFC

Klauzula infor­ma­cyj­na — kan­dy­dat do pra­cy UMFC (doc)

Kwestionariusz oso­bo­wy kan­dy­da­ta (DOC)

Oświadczenie o nie­ka­ral­no­ści i pod­sta­wo­wym miej­scu pra­cy (doc)

 

Administracja

Specjalista ds. admi­ni­stra­cyj­nych — Biuro Koncertowe

Stanowisko Młodszy Specjalista IT

Elektryk

 

Ogłoszenia o kon­kur­sach na sta­no­wi­ska nauczy­cie­li aka­de­mic­kich znaj­du­ją się na stro­nie Biuletynu Informacji Publicznej UMFC.


ostatnia modyfikacja: 16/10/2019