Praca w UMFC

Klauzula infor­ma­cyj­na — kan­dy­dat do pra­cy UMFC (pdf)

Kwestionariusz oso­bo­wy kan­dy­da­ta (DOC)

Oświadczenie o nie­ka­ral­no­ści i pod­sta­wo­wym miej­scu pra­cy (doc)

 

Dział IT

Młodszy admi­ni­stra­tor sys­te­mów Microsoft

 

 

Ogłoszenia o kon­kur­sach na sta­no­wi­ska nauczy­cie­li aka­de­mic­kich znaj­du­ją się na stro­nie Biuletynu Informacji Publicznej UMFC.


ostatnia modyfikacja: 21/02/2020