ad. dr hab. Zofia Rudnicka

Wieloletnia solist­ka Teatru Wielkiego w Warszawie, cho­re­ograf, wykła­dow­ca przed­mio­tu zasa­dy kom­po­zy­cji tań­ca, cho­re­ogra­fia.

Dokonania arty­stycz­ne w latach 2013–2015:

Członek Kapituły przy­zna­ją­cej dorocz­ne nagro­dy arty­stycz­ne w Konkursie im. Jana Kiepury orga­ni­zo­wa­nym przez Mazowiecki Teatr Muzyczny Operetka, w latach: 2013, 2014, 2015, 2016. Przewodnicząca jury I Konkursu „Konfrontacje Baletowe” dla uczniów nie­pu­blicz­nych szkół bale­to­wych w Kołobrzegu (kwie­cień 2015), prze­wod­ni­czą­ca jury III Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Baletowej w Elblągu (19–20 gru­dzień 2015), juror Konkursu Choreograficznego „Make move” i „Sense of move” orga­ni­zo­wa­ne­go z oka­zji Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Centrum Sztuki Mościce w latach: 2013, 2014, 2015.

Popularyzacja sztu­ki tań­ca: udział w audy­cji radio­wej Program II Polskiego Radia z cyklu „Notatki ze współ­cze­sno­ści”, pre­zen­ta­cja dorob­ku sce­nicz­ne­go i nauko­we­go oraz arty­stycz­nych inspi­ra­cji (1–5 lute­go 2016).


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019