Wojciech Kaleta

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, któ­rą ukoń­czył z wyróż­nie­niem w 1985 roku ze spe­cjal­no­ścią dyry­gen­tu­ra chó­ral­na. Związany z macie­rzy­stą już ponad 30 lat.

Kompozytor kil­ku­dzie­się­ciu pio­se­nek dla dzie­ci i mło­dzie­ży (wydaw­nic­twa: WSiP, Didasco, Triangel, Nowa Era). Kierownictwo muzycz­ne w spek­ta­klach teatrów: Powszechnego, Współczesnego, Nowego, Rampa, Ateneum. Wieloletni pia­ni­sta-akom­pa­nia­tor w reci­ta­lach Mariana Opani, Artura Barcisia, Joanny Rawik i Joanny Szczepkowskiej. Kompozytor muzy­ki do spek­ta­kli teatral­nych i wido­wisk tele­wi­zyj­nych.

W latach osiem­dzie­sią­tych i dzie­więć­dzie­sią­tych XX wie­ku kil­ka­na­ście lat pra­co­wał w pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym „Domowe Przedszkole”, jako pia­ni­sta i kom­po­zy­tor. Przez ponad 10 lat był człon­kiem Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego, z któ­rym kon­cer­to­wał w wie­lu mia­stach Polski i całej Europy, peł­niąc funk­cję akom­pa­nia­to­ra i pre­ze­sa zarzą­du chó­ral­ne­go. Wojciech Kaleta przez ponad 10 lat rok­rocz­nie kom­po­no­wał świą­tecz­ną pio­sen­kę o kar­piu na potrze­by radio­wej Trójki do cha­ry­ta­tyw­nej akcji „Pocztówka do Świętego Mikołaja”.

Od 1998 roku sta­le współ­pra­cu­je z big ban­dem Zbigniewa Górnego bio­rąc udział w wiel­kich pro­duk­cjach dla Telewizji Polskiej: „Gala Piosenki Biesiadnej” (część 1, 2 oraz Poprawiny), cykl pro­gra­mów „Co nam w duszy gra”, gala ope­ro­wa i ope­ret­ko­wa „Kraina Uśmiechu”, „Biesiada bez gra­nic” z naj­więk­szy­mi hita­mi muzy­ki świa­to­wej, oraz „Gala Piosenki Familijnej”.

Od 20 lat jest człon­kiem for­ma­cji „Tercet czy­li Kwartet” (Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus). Zespół wie­lo­krot­nie kon­cer­to­wał w USA (Nowy York, Chicago, Orlando, Floryda), Kanadzie (Montreal, Toronto, Calgary ‚Vancouver, Edmonton), Australii (Melbourne, Sydney, Perth, Adelajda, Brisbane), Londynie, Paryżu, Kolonii, Hamburgu, Wiedniu, Salzburgu. Obecnie jest impro­wi­zu­ją­cym pia­ni­stą w coty­go­dnio­wym pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym „I kto to mówi”.

Wojciech Kaleta jest zatrud­nio­ny w UMFC na sta­no­wi­sku star­sze­go wykła­dow­cy i pro­wa­dzi zaję­cia z impro­wi­za­cji for­te­pia­no­wej.


ostatnia modyfikacja: 19/03/2014