Radosław Sobczak


Fot. Dominika Śnieg

Urodził się w 1981 roku w Piszu. W roku 2006 ukoń­czył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla­sie for­te­pia­nu prof. Edwarda Wolanina. Uzupełnił stu­dia muzycz­ne u prof. Victora Macarova.

Jest lau­re­atem II nagro­dy I Europejskiego Konkursu Pianistycznego „Halina Czerny-Stefańska in memo­riam” w Poznaniu (2008). Został wyróż­nio­ny na XIV Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 2000 roku, otrzy­mu­jąc tytuł „Najlepszego Polaka Konkursu” oraz wie­le nagród poza­re­gu­la­mi­no­wych; m.in. for­te­pian Yamaha od Fundacji prof. Reginy Smendzianki oraz sty­pen­dium Fundacji „Crescendum est Polonia”.

Występował w wie­lu pol­skich fil­har­mo­niach, brał udział w licz­nych festi­wa­lach pol­skich i zagra­nicz­nych, takich jak: Chopin Festival „Settimane Musica li Bresciane-Genio e malin­co­nia” we Włoszech, Piano Festival w Kitzingen (Niemcy), Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku i Festiwal Muzyki Polskiej w Gyor (Węgry). W 2002 roku zagrał sie­dem reci­ta­li w Chinach na zapro­sze­nie Shanghai Concert Hall, uświet­nił obcho­dy przy­ję­cia Polski do Unii Europejskiej pod­czas kon­cer­tu dla par­la­men­ta­rzy­stów euro­pej­skich w Strasburgu w 2003 roku. W grud­niu 2007 został zapro­szo­ny do wystę­pu na gali syl­we­stro­wej w Operze Narodowej w Warszawie. Jest pierw­szym pol­skim pia­ni­stą , któ­ry wystą­pił w Maskacie (Oman) na zapro­sze­nie Ambasady Polskiej w Rijadzie, kon­cert odbył się w hote­lu Crowne Plaza w 2010 roku. W 2011 r. jego wyko­na­nie Koncertu for­te­pia­no­we­go b‑moll op. 23 Piotr Czajkowskiego z Korean Symphony Orchestra w Pusan Art Centre zosta­ło zare­je­stro­wa­ne na pły­cie CD. Koncertowal w takich kra­jach jak: Polska, Niemcy, Francja, Czechy, Włochy, Rosja, Szwajcaria, Izrael, Palestyna, Arabia Saudyjska, Australia, Korea, Chiny i USA. Radosław Sobczak wie­lo­krot­nie wystę­po­wał w kościo­łach – kato­lic­kim, ewan­ge­lic­kim, pre­zbi­te­riań­skim oraz syna­go­dze żydow­skiej.

Jest człon­kiem Towarzystwa Muzycznego im. Teodora Leszetyckiego w Warszawie. W latach 2010–2012 był peda­go­giem Chopin-Keimyung University w Daegu w Korei. Obecnie, zaj­mu­je sta­no­wi­sko asy­sten­ta na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 20/04/2018