st. wykł. dr hab. Paweł Kamiński

Naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czą­łem w wie­ku 10 lat. W latach 1973–78 uczy­łem się w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie pod kie­run­kiem mgr Aleksandry Sosnowskiej. Maturę zda­łem w 1976 r. w XV LO im. N. Żmichowskiej w Warszawie, a następ­nie przez rok stu­dio­wa­łem infor­ma­ty­kę na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1978 zosta­łem przy­ję­ty do AMFC w Warszawie, gdzie stu­dio­wa­łem 5 lat w kla­sie prof. Jana Ekiera i doc. Alicji Palety-Bugaj. W 1983 r. uzy­ska­łem w tej uczel­ni dyplom z wyróż­nie­niem. W tym samym roku otrzy­ma­łem nagro­dę Ministra Kultury i Sztuki za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w stu­diach. Trzykrotnie – w latach 1980, 1981 i 1984 – byłem sty­pen­dy­stą Towarzystwa im. F. Chopina.

Od paź­dzier­ni­ka 1983 r. pra­co­wa­łem w AMFC jako asy­stent w I Katedrze Fortepianu. W 1987 r. za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie dydak­tycz­no-wycho­waw­czej otrzy­ma­łem Nagrodę Rektora AMFC (indy­wi­du­al­ną, III stop­nia). W listo­pa­dzie 1992 r. uzy­ska­łem kwa­li­fi­ka­cje I stop­nia, w mar­cu 1993 r. zosta­łem adiunk­tem. W 1999 r. ponow­nie otrzy­ma­łem Nagrodę Rektora AMFC (indy­wi­du­al­ną, II stop­nia). W lutym 2001 r. uzy­ska­łem kwa­li­fi­ka­cje II stop­nia. Od roku aka­de­mic­kie­go 2013/2014 pra­cu­ję na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra UMFC i peł­nię funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Fortepianu.

Od 1984 r. współ­pra­cuję z prof. Janem Ekie­rem przy reda­go­wa­niu Wyda­nia Naro­do­wego dzieł wszyst­kich Fry­de­ryka Cho­pina. Jestem współ­re­dak­to­rem wszyst­kich 37 tomów, opu­bli­ko­wa­nych w Fun­da­cji Wyda­nia Naro­do­wego i Pol­skim Wydaw­nic­twie Muzycz­nym. Prace nad WN zaowo­co­wały m.in. sze­re­giem refe­ra­tów na kon­fe­ren­cjach muzy­ko­lo­gicz­nych i wykła­dów w uczel­niach i szko­łach Europy (Austria, Francja, Hisz­pa­nia, Niemcy, Pol­ska, Rosja, Ser­bia, Szwaj­ca­ria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), Ame­ryki (USA, Kanada) i Azji (Japo­nia, Chiny); ich pro­ble­ma­tyka wią­że się z reda­go­wa­niem i wyko­rzy­sta­niem w prak­tyce wyko­naw­czej kry­tycz­nych wydań źró­dło­wych („urtek­stów”).

Od 1998 r. jestem pre­ze­sem Fundacji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina.

Koncertowałem w kra­ju i za gra­ni­cą, bio­rąc udział – jako soli­sta – w kon­cer­tach sym­fo­nicz­nych i wystę­pu­jąc z reci­ta­la­mi i pół­re­ci­ta­la­mi.

Brałem udział w pra­cach jury kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych.

W peda­go­gi­ce łączę doświad­cze­nia zdo­by­te w cza­sie stu­diów, dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wej i peda­go­gicz­nej oraz w bada­niach nad auto­gra­fa­mi i pier­wo­dru­ka­mi; szcze­gól­ny nacisk kła­dę na roz­wi­nię­cie umie­jęt­no­ści twór­cze­go odczy­ta­nia tek­stu, a następ­nie swo­bod­ne­go i wyra­zi­ste­go prze­ka­za­nia słu­cha­czom swo­jej wizji dzie­ła.

W pra­cy ze stu­den­ta­mi sta­ram się, by osią­gnę­li nastę­pu­ją­ce cele:

  1. natu­ral­ny spo­sób gry,
  2. opa­no­wa­nie jak naj­bo­gat­sze­go zaso­bu brzmień for­te­pia­nu,
  3. umie­jęt­ność odczy­ta­nia inten­cji kom­po­zy­to­ra z zapi­su nuto­we­go,
  4. roz­wój wyobraź­ni muzycz­nej,
  5. wszech­stron­ny roz­wój twór­czej oso­bo­wo­ści,
  6. samo­dziel­ność w pra­cy,
  7. wyro­bie­nie i utrwa­le­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści.

Prowadzę zaję­cia po pol­sku, angiel­sku, fran­cu­sku, rosyj­sku.

 


ostatnia modyfikacja: 21/03/2019