prof. dr hab. Paweł Gusnar


Fot. Tomasz Zakrzewski

Prorektor do spraw zagranicznych

Paweł Gusnar – sak­so­fo­ni­sta, soli­sta, kame­ra­li­sta, muzyk sesyj­ny, peda­gog, pro­fe­sor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest arty­stą wszech­stron­nym, otwar­tym na róż­ne sty­le i for­my eks­pre­sji. Jako jeden z nie­licz­nych sak­so­fo­ni­stów łączy na rów­nie wyso­kim pozio­mie dzia­łal­ność na polu muzy­ki kla­sycz­nej, jaz­zo­wej i roz­ryw­ko­wej.

Grę na sak­so­fo­nie stu­dio­wał w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2003 r. pro­wa­dzi kla­sę sak­so­fo­nu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz w Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi. W 2011 r., na pod­sta­wie przed­sta­wio­nej roz­pra­wy dok­tor­skiej, sta­no­wią­cej dzie­ło arty­stycz­ne pt. Realizacja ele­men­tów muzy­ki jaz­zo­wej w lite­ra­tu­rze sak­so­fo­no­wej na przy­kła­dzie trzech sonat na sak­so­fon i for­te­pian: Phila Woodsa, Billa Dobbinsa i Ramona Rickera, uzy­skał sto­pień dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej instru­men­ta­li­sty­ka, nato­miast w 2014 r. sto­pień dok­to­ra habilitowa­nego. Od listo­pa­da 2011 r. peł­nił funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (kaden­cja 2012–2016). W 2016 roku został wybra­ny na sta­no­wi­sko pro­rek­to­ra ds. zagra­nicz­nych UMFC.

Koncertuje na estra­dach pre­sti­żo­wych sal kon­cer­to­wych – fil­har­mo­nicz­nych i kame­ral­nych, w Polsce i za gra­ni­cą. Jako soli­sta wystę­po­wał m.in. z orkie­stra­mi: Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Radiowa, Amadeus, Concerto Avenna, Capella Bydgostiensis, Sinfonietta Cracovia, Sinfonia Baltica, NOSPR, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Royal Northern College of Music (Manchester), Orchestre Valentiana (Francja), Lviv Chamber Orchestra „Academia” i nie­mal wszyst­ki­mi orkie­stra­mi fil­har­mo­nicz­ny­mi w Polsce. Współpracuje z wie­lo­ma orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi, m.in. z Filharmonią Narodową, Sinfonią Varsovią czy Polską Orkiestrą Radiową oraz z zespo­ła­mi jaz­zo­wy­mi i roz­ryw­ko­wy­mi, m.in. Adama Sztaby, Kukla Band Zygmunta Kukli, Tomasza Szymusia, Krzysztofa Herdzina. Koncertuje i nagry­wa rów­nież jako muzyk sesyj­ny (licz­ne pro­duk­cje TV, m.in. dla TVP, TVN, Polsat).

Paweł Gusnar jest wiel­kim pro­pa­ga­to­rem muzy­ki współ­cze­snej, wyko­naw­cą oraz inspi­ra­to­rem wie­lu pol­skich kom­po­zy­to­rów, a tak­że nie­stru­dzo­nym pro­mo­to­rem pol­skiej muzy­ki w świe­cie. Dla nie­go powsta­ło bli­sko 70 utwo­rów, w tym aż 16 na sak­so­fon z orkie­strą i dzie­ła sta­no­wią­ce ewe­ne­ment w lite­ra­tu­rze świa­to­wej. Za spra­wą Gusnara pol­ski reper­tu­ar sak­so­fo­no­wy zaist­niał w naj­waż­niej­szych ośrod­kach muzycz­nych świa­ta. Zaledwie w cią­gu ostat­nich trzech lat był pierw­szym wyko­naw­cą kon­cer­tów sak­so­fo­no­wych, m.in. Krzysztofa Pendereckiego (Koncert na sak­so­fon alto­wy), Bronisława Kazimierza Przybylskiego (North), Krzysztofa Knittla (Partita), Bartosza Kowalskiego (Gniew wia­tru), Krzysztofa Herdzina (Koncert na altów­kę, sak­so­fon alto­wy i orkie­strę sym­fo­nicz­ną), czy Sławomira Kaczorowskiego (Koncert na sak­so­fon sopra­no­wy i orkie­strę smycz­ko­wą).

Dokonał rów­nież licz­nych pra­wy­ko­nań utwo­rów kame­ral­nych takich kom­po­zy­to­rów, jak m.in.: Miłosz Bembinow, Wojciech Błażejczyk, Artur Cieślak, Gerard Drozd, Grzegorz Duchnowski, Andrzej Dutkiewicz, Alicja Gronau-Osińska, Krzysztof Herdzin, Anna Maria Huszcza, Sławomir Kaczorowski, Andrzej Karałow, Benedykt Konowalski, Aleksander Kościów, Marcin T. Łukaszewski, Paweł Łukaszewski, Piotr Moss, Zbigniew Penherski, Maria Pokrzywińska, Dariusz Przybylski, Marian Sawa, Bogusław Schaeffer, Edward Sielicki, Elżbieta Sikora, Maciej Staszewski, Weronika Ratusińska, Łukasz Woś.

Od 2015 r., nakła­dem wydaw­nic­twa Ars musi­ca, uka­zu­je się seria Paweł Gusnar Collection, zawie­ra­ją­ca nuty utwo­rów napi­sa­nych dla tego sak­so­fo­ni­sty.

W dorob­ku posia­da ponad 50 płyt CD, w tym solo­we i autor­skie, m.in.: New Polish Music for saxo­pho­ne and organ, Jazz Sonatas, Komeda Inspirations, Saxophone Impressions, Saxophone Varie, Saxophone Varie vol. 2, (Re)Discovering Woodwind Masterpieces (pierw­sze pol­skie nagra­nie Koncertu Es-dur op. 109 Głazunowa), Penderecki Concerto Per Viola (sas­so­fo­no) ed Orchestra.

Wielokrotnie był nomi­no­wa­ny do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk, rów­nież w kate­go­rii Artysta Roku; zdo­był ją trzy­krot­nie: w 2014 r. za Saxophone Varie, w 2015 r. za Paweł Łukaszewski Musica Sacra 5 (na pły­cie zna­la­zło się Lenten Music napi­sa­ne dla Gusnara i wyko­na­ne przez nie­go i Morpheus Saxophone Ensemble) oraz w 2016 r. za album Verbum Incarnatum, zre­ali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti (w kate­go­rii Album Roku – Muzyka Dawna). Artysta nomi­no­wa­ny był rów­nież dwu­krot­nie do zaszczyt­ne­go tytu­łu Koryfeusza Muzyki Polskiej (w 2014 i 2015 r.).

Jako nie­kwe­stio­no­wa­ny auto­ry­tet zasia­da w jury kon­kur­sów i pro­wa­dzi kur­sy mistrzow­skie w naj­lep­szych ośrod­kach muzycz­nych świa­ta – od Korei Południowej i Chin, przez Ukrainę, Chorwację, Węgry, Republikę Czeską, Słowację, Austrię, Niemcy, Belgię, po Szwajcarię, Włochy, Francję i Hiszpanię.

Paweł Gusnar jest arty­stą fir­my YAMAHA, BG Franck Bichon oraz D’Addario.

www.gusnar.eu


ostatnia modyfikacja: 03/06/2020