ad. dr hab. Paweł Chomczyk

Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Adiunkt na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Aktor, lal­karz i pro­du­cent spek­ta­kli.

Prezes zarzą­du Fundacji Działań Kreatywnych Coincidentia i czło­nek zarzą­du Stowarzyszenia Promocji Artystycznej. Współtwórca nie­za­leż­nych teatrów Kompania Doomsday i Grupa Coincidentia. Przedstawienia zre­ali­zo­wa­ne z udzia­łem Pawła Chomczyka i przez nie­go współ­pro­du­ko­wa­ne były pre­zen­to­wa­ne na festi­wa­lach teatral­nych i sce­nach impre­sa­ryj­nych w kra­jach Europy, Ameryki Północnej i Azji.

Jest lau­re­atem wie­lu indy­wi­du­al­nych nagród aktor­skich (m.in. Grand Prix Festiwalu Paderewskiego w Buffalo USA, Grand Prix IV Międzynarodowego Festiwalu Kon-Teksty w Poznaniu) oraz nagród przy­zna­nych spek­ta­klom, któ­re współ­two­rzył jako pro­du­cent i aktor (m.in. The Bank of Scotland Herald Angel i Total Theatre Award na Fringe Festival w Edynburgu).

Był sty­pen­dy­stą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro­gra­mu Młoda Polska. Współpracował jako aktor z Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku, Białostockim Teatrem Lalek, Teatrem Baj Pomorski w Toruniu, Teatrem Rampa w Warszawie, Teatrem Polskiego Radia oraz jako nauczy­ciel z Wydziałem Teatru i Tańca Uniwersytetu w Buffalo (USA) oraz Wydziałem Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej. Jako czło­nek mię­dzy­na­ro­do­we­go Krabat Ensemble pro­wa­dzi sta­łą współ­pra­cę z nie­miec­ki­mi teatra­mi Lindenfels Westfluegel Leipzig i Figurentheater Wilde&Vogel. W swym dorob­ku arty­stycz­nym, oprócz spek­ta­kli teatral­nych, posia­da rów­nież role w słu­cho­wi­skach radio­wych oraz pro­duk­cjach fil­mo­wych.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019