dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC


fot. Barbara Piotrowska

Monika Wolińska w 2011 roku zosta­ła odzna­czo­na przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odzna­ką hono­ro­wą „Zasłużony dla kul­tu­ry pol­skiej”. Prowadzi aktyw­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą na sce­nach całe­go świa­ta. Sztukę dyry­genc­ką Moniki Wolińskiej bar­dzo traf­nie okre­ślił David Dubal po kon­cer­cie w nowo­jor­skiej Carnegie Hall, zwra­ca­jąc uwa­gę na jej „wiel­ką wraż­li­wość i nie­sa­mo­wi­te wyczu­cie brzmie­nia instru­men­tów w orkie­strze”. Koncert Moniki Wolińskiej w Carnegie Hall zakoń­czył się ogrom­nym suk­ce­sem i owa­cją na sto­ją­co i był pierw­szym w histo­rii kon­cer­tem, pod­czas któ­re­go za pul­pi­tem dyry­genc­kim sta­nę­ła Polka.

W 2013 roku Monika Wolińska otrzy­ma­ła dyplom „Piękniejsza Polska”, przy­zna­wa­ny „oso­bom two­rzą­cym pięk­no, któ­rym może­my szczy­cić się przed świa­tem”, w ramach pro­gra­mu „Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej”. W 2016 roku zosta­ła uho­no­ro­wa­na przez Klub Rotary w Gorzowie Wielkopolskim sta­tu­et­ką „Sukces”, za pro­mo­wa­nie Gorzowa Wielkopolskiego w kra­ju i na świe­cie.

Monika Wolińska współ­pra­co­wa­ła z wie­lo­ma orkie­stra­mi w Polsce oraz wie­lu kra­jach Europy, Azji i Ameryki. Koncertowała m.in. z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Filharmonii Narodowej, NOSPR w Katowicach, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Konserwatorium Muzycznego w Sankt Petersburgu, Orkiestrą Kameralną „Moscovia”, Narodową Orkiestrą Litewską.

W 2012 roku uka­za­ła się nagra­na z Orkiestrą Sinfonia Varsovia debiu­tanc­ka pły­ta Moniki Wolińskiej, zawie­ra­ją­ca kom­plet poema­tów sym­fo­nicz­nych wiel­kie­go pol­skie­go kom­po­zy­to­ra Eugeniusza Morawskiego. Płyta otrzy­ma­ła zna­ko­mi­te recen­zje i zosta­ła nomi­no­wa­na do nagro­dy Fryderyki 2013.

Jako dyry­gent­ka zade­biu­to­wa­ła w 2004 roku na Festiwalu Muzycznym w Lucernie, pra­cu­jąc pod okiem Pierre’a Bouleza. Przez wie­le lat współ­pra­co­wa­ła z Maestro Jerzym Semkowem, a w sezo­nie 2007/2008 asy­sto­wa­ła prof. Krzysztofowi Pendereckiemu. Monika Wolińska jest wiel­ką pro­pa­ga­tor­ką muzy­ki współ­cze­snej. Występowała wie­lo­krot­nie na Festiwalu „Warszawska Jesień” oraz Festiwalu „Generacje”. Od 2013 roku jest dyrek­to­rem arty­stycz­nym Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. W 2014 roku popro­wa­dzi­ła pre­mie­rę wido­wi­ska muzycz­no-histo­rycz­ne­go Universa – Opera Otwarta Jana A.P. Kaczmarka, utwo­ru napi­sa­ne­go z oka­zji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W paź­dzier­ni­ku 2014 roku popro­wa­dzi­ła w Filharmonii Gorzowskiej kon­cert z udzia­łem jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych bary­to­nów naszych cza­sów, Thomasa Hampsona, któ­ry na zapro­sze­nie Moniki Wolińskiej, po raz pierw­szy wystą­pił w Polsce.

Swoją wszech­stron­ną edu­ka­cję arty­stycz­ną roz­po­czę­ła w wie­ku sze­ściu lat. Ukończyła trzy kie­run­ki stu­diów: skrzyp­ce w kla­sie prof. Henryka Bałabana, pro­wa­dze­nie zespo­łów wokal­no-instru­men­tal­nych w kla­sie prof. Janusza Staneckiego (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy) oraz dyry­gen­tu­rę sym­fo­nicz­no-ope­ro­wą w kla­sie prof. Ryszarda Dudka (Akademia Muzyczna w Warszawie). Uczestniczyła w wie­lu kur­sach mistrzow­skich, pro­wa­dzo­nych m.in. przez Kurta Masura, Pierre’a Bouleza, Antoniego Wita i Gabriela Chmurę. W 2015 roku ukoń­czy­ła Podyplomowe Studia Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Monika Wolińska jest pro­fe­so­rem nad­zwy­czaj­nym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pro­wa­dzi kla­sę dyry­gen­tu­ry sym­fo­nicz­no-ope­ro­wej. Jest rów­nież autor­ką książ­ki o wiel­kim pol­skim dyry­gen­cie Stanisławie Wisłockim, zaty­tu­ło­wa­ną Stanisław Wisłocki – dyry­gent i peda­gog, któ­ra uka­za­ła się w 2005 roku.

W latach 2003–2009 współ­pra­co­wa­ła z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Warszawie. W sezo­nie 2007/2008 peł­ni­ła funk­cję sta­łe­go dyry­gen­ta Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. W latach 2013–2017 Monika Wolińska była dyrek­to­rem arty­stycz­nym, dyry­gen­tem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej, z któ­rą w listo­pa­dzie 2015 roku nagra­ła pły­tę Bronisław Kaper / Jan A.P. Kaczmarek – SPOTKANIE. W czerw­cu 2016 roku Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej pod batu­tą Moniki Wolińskiej wystą­pi­ła po raz pierw­szy w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

W czerw­cu 2017 roku zna­la­zła się w fina­ło­wej szó­st­ce naj­lep­szych dyry­gen­tek z całe­go świa­ta, wyło­nio­nych w dro­dze kon­kur­su, spo­śród 161 kan­dy­da­tek, otrzy­mu­jąc zapro­sze­nie do pro­gra­mu 2017 Hart Institute for Women Conductors, w Operze w Dallas.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019