Monika Quinn

    Monika Quinn uro­dzi­ła się w Montrealu (Kanada), w rodzi­nie muzy­ków. Od dzie­ciń­stwa miesz­ka na sta­łe w Polsce. Naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czę­ła w szó­stym roku życia. Ukończyła Państwowe Liceum Muzycznego im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w kla­sie prof. Teresy Manasterskiej. Jest absol­went­ką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie for­te­pia­nu prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn oraz prof. Kazimierza Gierżoda (dyplom z wyróż­nie­niem), a tak­że w kla­sie kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej prof. Mai Nosowskiej.

    Monika Quinn jest lau­re­at­ką wie­lu kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych. W 1999 roku uzy­ska­ła I Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Narwie (Estonia). W 2000 roku otrzy­ma­ła II Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym EPTA (European Piano Teachers Association) w Krakowie. W 2001 roku zdo­by­ła I Nagrodę i Nagrodę spe­cjal­ną za wyko­na­nie muzy­ki hisz­pań­skiej na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Carlet, w Hiszpanii. Rok 2002 przy­niósł jej I Nagrodę – „Premio Assoluto” na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie. W roku 2005 zdo­by­ła „Grand Prix” Festiwalu Chopinowskiego w Koninie, jak rów­nież zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do ćwierć­fi­na­łu XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. W 2010 roku otrzy­ma­ła III Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Chopin in Memoriam” w Warnie w Bułgarii.

    Zdolności pia­nist­ki zosta­ły doce­nio­ne przez licz­ne insty­tu­cje. Monika Quinn była sty­pen­dyst­ką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W 2006 roku otrzy­ma­ła sty­pen­dium pro­gra­mu Socrates Erasmus na rocz­ne stu­dia w Universitaet für Musik und dar­stel­len­de Kunst w Wiedniu, gdzie kształ­ci­ła się w kla­sie prof. Anny Pfeifer.

    Monika Quinn kon­cer­to­wa­ła w wie­lu pre­sti­żo­wych salach kon­cer­to­wych w Polsce i za gra­ni­cą, m.in. w Chinach, Austrii, Hiszpanii, Estonii, w Bułgarii i we Włoszech.

    Od 2009 roku zwią­za­na jest pra­cą peda­go­gicz­ną z Uniwersytetem Muzycznych Fryderyka Chopina w Warszawie. Monika Quinn była asy­sten­tem, a obec­nie zatrud­nio­na jest jako adiunkt w Katedrze Fortepianu. We wrze­śniu 2018 roku uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra sztuk muzycz­nych w macie­rzy­stej Uczelni. Monika Quinn pro­wa­dzi tak­że kla­sę for­te­pia­nu w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

 


ostatnia modyfikacja: 11/03/2019