ad. dr Miłosz Bembinow


Fot. Agata Fiech

Miłosz Bembinow – kom­po­zy­tor, dyry­gent, lau­re­at kon­kur­sów kom­po­zy­tor­skich, sty­pen­dy­sta Rządu Bawarskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor kom­po­zy­cji chó­ral­nych, ora­to­ryj­nych, a tak­że muzy­ki fil­mo­wej i roz­ryw­ko­wej. Jego utwo­ry zna­la­zły się na 30 pły­tach CD, spo­śród któ­rych dwie zosta­ły wyróż­nio­ne „Fryderykiem”. Od bli­sko 20 lat ani­ma­tor życia muzycz­ne­go, dzia­łacz sze­re­gu sto­wa­rzy­szeń i fun­da­cji – ostat­nio m.in. Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Obecnie adiunkt w Katedrze Kompozycji UMFC. Przedmiot jego pra­cy dok­tor­skiej sta­no­wił utwór Amor vin­cit na mez­zo­so­pran, bary­ton, chór i orkie­strę oraz omó­wie­nie tego dzie­ła przez pry­zmat spe­cy­fi­ki pra­cy kom­po­zy­to­ra. Przedstawiona zosta­ła gene­za kom­po­zy­cji oraz zagad­nie­nia zwią­za­ne z wybo­rem i uży­ciem tek­stu. Poruszone też zosta­ły m.in. pro­ble­my jakie nie­sie ze sobą ope­ro­wa­nie zło­żo­nym apa­ra­tem wyko­naw­czym – np. sze­ro­ki wachlarz moż­li­wo­ści fak­tu­ral­nych i brzmie­nio­wych. W pra­cy pisem­nej Miłosz Bembinow skon­cen­tro­wał się tak­że na umiej­sco­wie­niu utwo­ru Amor vin­cit w kon­tek­ście histo­rycz­nym i pró­bie odpo­wie­dzi na pyta­nie jaka jest rola tego typu muzy­ki dziś – do jakie­go odbior­cy może być adre­so­wa­ny świec­ki utwór o cha­rak­te­rze kan­ta­to­wo-ora­to­ryj­nym u pro­gu dru­giej deka­dy XXI wie­ku.

W macie­rzy­stej uczel­ni, od paź­dzier­ni­ka 2004 roku, dr Miłosz Bembinow pro­wa­dził m.in. takie przed­mio­ty jak czy­ta­nie par­ty­tur, instru­men­ta­cja i pro­pe­deu­ty­ka kom­po­zy­cji na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz czy­ta­nie par­ty­tur, instru­men­ta­cja i współ­cze­sne tech­ni­ki kom­po­zy­tor­skie na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i teo­rii Muzyki.

Więcej infor­ma­cji: www.bembinow.com

e‑mail: miloszb@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019