ad. dr Marta Wróblewska


fot. Jerzy Piotr Rojecki

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku kie­run­ku wycho­wa­nie muzycz­ne w kla­sie dyry­go­wa­nia prof. Violetty Bieleckiej (2000) oraz kie­run­ku woka­li­sty­ka w kla­sie śpie­wu solo­we­go prof. Cezarego Szyfmana (2009). Oba kie­run­ki ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem. W 2012 roku otrzy­ma­ła tytuł dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej woka­li­sty­ka. Obecnie jest adiunk­tem w macie­rzy­stym Wydziale UMFC.

Marta Wróblewska (sopran) pro­wa­dzi oży­wio­ną dzia­łal­ność soli­stycz­ną. Koncertowała w kra­ju i za gra­ni­cą (Niemcy, Belgia, Hiszpania, Andora). Występowała m.in. u boku takich arty­stów jak: Kevin Kenner, Andrew Parrott, Vincent Dumestre i Simon Standage. Ponadto ma w dorob­ku arty­stycz­nym wyko­na­nia ponad 50 utwo­rów kan­ta­to­wo-ora­to­ryj­nych, pie­śni oraz par­tie ope­ro­we.

Od wie­lu lat, jako soli­sta i śpie­wak-kame­ra­li­sta zwią­za­na jest z zespo­ła­mi spe­cja­li­zu­ją­cy­mi się w wyko­naw­stwie muzy­ki daw­nej: Concerto Polacco, Ars Nova, Subtilior Ensemble, Diletto, Ensemble QuattroVoce, Camerata Podlaska. Współpracuje z zespo­ła­mi: Bornus Consort, Capella Cracoviensis oraz Il Tempo. Od roku 1999 współ­two­rzy Oktet Wokalny Gaudium.

W roku 1998 nagra­ła pro­gram dla TV Białystok „Moja Muzyka”. Wiele kon­cer­tów zosta­ło zare­je­stro­wa­nych przez pol­skie roz­gło­śnie radio­we. Ma na swo­im kon­cie rów­nież nagra­nia płyt kom­pak­to­wych, któ­re nie­jed­no­krot­nie były nomi­no­wa­ne do nagro­dy „Fryderyk”, m.in. Mszę Legnicką S. Moryto, pły­tę z muzy­ką ze Zbiorów Jasnogórskich, pły­tę z utwo­ra­mi Z. Stojowskiego –  Kantata Modlitwa za Polskę, któ­ra w lutym 2009 roku zosta­ła wyróż­nio­na przez bry­tyj­ski maga­zyn Gramophone. Natomiast pły­ta Pieśni Kurpiowskie Szymanowski Górecki Moryto nagra­na przez Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, na któ­rej wyko­nu­je par­tie solo­we, zosta­ła uko­ro­no­wa­na Nagrodą „Fryderyk 2009” w kate­go­rii „Fonograficzny debiut roku”.

W roku 2005 otrzy­ma­ła Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie jako lau­re­at­ka I miej­sca VI Konkursu Moniuszkowskiego Pieśń Wieczorna.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019