ad. dr hab. Małgorzata Kubala

Sopran kolo­ra­tu­ro­wy, absol­went­ka wydzia­łu wokal­ne­go Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Umiejętności wokal­ne dosko­na­li­ła u naj­lep­szych pol­skich kolo­ra­tur – Haliny Mickiewiczówny, Bogny Sokorskiej, Niny Stano i Zdzisławy Donat, a tak­że u zna­ko­mi­tej kolo­ra­tu­ry węgier­skiej — Sylwii Geszty. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministra Kultury Księstwa Luxemburg. Finalistka VIII Międzynarodowego Konkursu Koloraturowego im. Sylwii Geszty (2002).

Od 2002 r. współ­pra­cu­je z róż­ny­mi insty­tu­cja­mi muzycz­ny­mi i agen­cja­mi wystę­pu­jąc w sze­ro­kim i zróż­ni­co­wa­nym tema­tycz­nie reper­tu­arze kon­cer­to­wym: począw­szy od lite­ra­tu­ry pol­skiej, przez ope­ret­kę, musi­cal aż po współ­cze­sne for­my estra­do­we. Ma na swo­im kon­cie licz­ne kon­cer­ty w kra­ju oraz zagra­ni­cą (Niemcy, Austria, Luxemburg, Łotwa, Kanada, Hiszpania). Jej ostat­nim dużym pro­jek­tem arty­stycz­nym była pro­duk­cja spek­ta­klu „Cendrillon” Pauliny Viardot wysta­wio­na w Gran Teatro Falla w Kadyksie i Real Circulo de Labradores w Sewilli (2016).

Posiada w dorob­ku nastę­pu­ją­ce pły­ty CD: Pieśni i pio­sen­ki sta­nu wojen­ne­go (NSZZ Solidarność Region Mazowsze, Hotsol 2011), Fryderyk Chopin Paulina Viardot ami­tié amo­ureu­se (DUX, 2014), Szkoła wokal­na rodzi­ny García (DUX, 2017), Marzena Majcher Chemistry of love (Requiem Records, Opus series, 2019) i Granados en Polonia (Requiem Records, 2019). Ostatnie pro­jek­ty arty­stycz­ne Małgorzaty Kubali zwią­za­ne są z muzy­ką współ­cze­sną i muzy­ką hisz­pań­ską.

Obok dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej Małgorzata Kubala roz­wi­ja swo­je zain­te­re­so­wa­nia nauko­we. W 2008 r. pod­ję­ła wykła­dy na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2012 r. uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej woka­li­sty­ka, zaś w 2019 r. sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go.

Od 2013 r. jest zatrud­nio­na w macie­rzy­stej uczel­ni na sta­no­wi­sku adiunk­ta. Jednocześnie współ­pra­cu­je z uczel­nia­mi zagra­nicz­ny­mi – pro­wa­dzi­ła wykła­dy i zaję­cia wokal­ne m.in. w Jāzepa Vitola Latvijas Mūzikas Akadēmija w Rydze oraz Conservatorio Manuel Castillo i Real Circulo de Labradores w Sewilli, Escuela Superior de Canto w Madrycie, Conservatorio Profesional de Música de León i Universidad de Jaén.

Autorka książ­ki Dwanaście mazur­ków Chopina w trans­kryp­cji Pauliny Viardot. Muzyczne aspek­ty fascy­nu­ją­cej ami­tié amo­ureu­se (UMFC, Warszawa 2016) oraz licz­nych arty­ku­łów nauko­wych.


ostatnia modyfikacja: 05/03/2020