Małgorzata Bisińska-Pawińska

Podczas stu­diów w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina na Wydziale Wychowania Muzycznego, Sekcja Rytmiki dwu­krot­nie otrzy­ma­łam sty­pen­dium Ministerstwa Kultury i Sztuki w roku aka­de­mic­kim 1986/87 i 1987/88. W 1989 roku prze­by­wa­łam na sty­pen­dium Ministerstwa Kultury i Sztuki w Pécs na Węgrzech. Podczas poby­tu w Wolnej Szkole Sztuki zapo­zna­łam się z muzycz­no-wizu­al­ną meto­dą F. Lantosa i M. Apagyi. Zebrane mate­ria­ły wyko­rzy­sta­łam w swo­jej pra­cy magi­ster­skiej, któ­rej pro­mo­to­rem był prof. Szabolcs Esztényi.

Po ukoń­cze­niu stu­diów przez kil­ka lat mia­łam moż­li­wość spraw­dze­nia ww. meto­dy w prak­ty­ce. Prowadziłam zaję­cia muzycz­no-wizu­al­ne oraz impro­wi­za­cję for­te­pia­no­wą w pod­sta­wo­wej szko­le muzycz­nej.

Jeszcze pod­czas stu­diów zosta­łam zapro­szo­na przez Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej do współ­pra­cy jako pia­nist­ka-impro­wi­za­tor­ka na zaję­ciach muzycz­no-rucho­wych. W latach 2000–2012 akom­pa­nio­wa­łam do zajęć tań­ca naro­do­we­go na Wydziale Wokalnym w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jestem zatrud­nio­na na sta­no­wi­sku star­sze­go wykła­dow­cy w Zakładzie Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, gdzie od 1991 roku pro­wa­dzę zaję­cia z impro­wi­za­cji for­te­pia­no­wej. Przekazuję swo­ją wie­dzę i doświad­cze­nie stu­den­tom spe­cjal­no­ści ryt­mi­kadyry­gen­tu­ra chó­ral­nej. Od 1989 roku uczę rów­nież impro­wi­za­cji for­te­pia­no­wej na Wydziale Rytmiki w ZPSM im. Fryderyka Chopina.

Podnosząc swo­je kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­czę w kur­sach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. W 2013 roku zosta­łam eks­per­tem Centrum Edukacji Artystycznej i współ­two­rzy­łam pod­sta­wę pro­gra­mo­wą z zakre­su impro­wi­za­cji for­te­pia­no­wej dla szkół muzycz­nych II stop­nia.

 


ostatnia modyfikacja: 18/12/2013