dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

Ukończyła z wyróż­nie­niem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) na Wydziale Wychowania Muzycznego, Sekcja Rytmiki. Prowadzi zaję­cia ryt­mi­ki, kom­po­zy­cji ruchu, pro­se­mi­na­rium meto­dy Dalcroze’a oraz eks­pre­sji muzycz­no-rucho­wej na róż­nych pozio­mach edu­ka­cji muzycz­nej. Obecnie pra­cu­je na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra UMFC w Warszawie, gdzie jest kie­row­ni­kiem Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, wcze­śniej Studium Emila Jaques-Dalcroze’a (2003–2007) i Zakładu Metod Edukacyjnych (2007–2013). Związana jest tak­że z Akademią Muzyczną w Krakowie oraz Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie.

Ważnym obsza­rem jej dzia­łal­no­ści od 1999 roku jest współ­pra­ca z Wydawnictwem Edukacyjnym Zofii Dobkowskiej „Żak”. Jest autor­ką czę­ści muzycz­nej kil­ku cykli pod­ręcz­ni­ków edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, pod­ręcz­ni­ków do „zerów­ki”, licz­nych publi­ka­cji meto­dycz­nych dla nauczy­cie­li (w sumie kil­ka­dzie­siąt pozy­cji) oraz redak­to­rem muzycz­nym 17 płyt stwo­rzo­nych na zamó­wie­nie wydaw­nic­twa. Prowadzi oży­wio­ną dzia­łal­ność meto­dycz­ną (warsz­ta­ty muzycz­no-rucho­we na tere­nie całej Polski) i dzia­łal­ność w zakre­sie upo­wszech­nie­nia edu­ka­cji muzycz­nej, zwłasz­cza zwią­za­nej z meto­dą Emila Jaques-Dalcroze’a. Komponuje tak­że pio­sen­ki dla dzie­ci (Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Edukacja Polska).

W sfe­rze jej bez­po­śred­nich zain­te­re­so­wań leży zagad­nie­nie moż­li­wo­ści prze­ka­zu isto­ty dzie­ła muzycz­ne­go poprzez ruch cia­ła. Zagadnienie to sta­no­wi głów­ny przed­miot roz­wa­żań przed­sta­wio­nych w publi­ka­cji Muzyka, ruch, for­ma. Interpretacja rucho­wa w meto­dzie Dalcroze’a jako śro­dek prze­ka­zu for­my dzie­ła muzycz­ne­go wyda­nej w 2009 roku przez wydaw­nic­two Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Prowadzi inten­syw­ną dzia­łal­ność orga­ni­za­cyj­ną na uczel­ni. Jako kie­row­nik kolej­no: Studium Emila Jaques-Dalcroze’a, Zakładu Metod Edukacyjnych, a następ­nie Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej. Organizuje licz­ne sesje nauko­we, semi­na­ria, wykła­dy oraz warsz­ta­ty mają­ce na celu wymia­nę doświad­czeń peda­go­gów pra­cu­ją­cych meto­dą Dalcroze’a.


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018