ad. dr hab Magdalena Idzik

Magdalena Idzik – mez­zo­so­pran. Jest absol­went­ką war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Studia kon­ty­nu­owa­ła w Mediolanie pod kie­run­kiem Vittorio Terranovy i Londynie u Joy Mammen. Otrzymała sty­pen­dium Promocja Talentu przy­zna­wa­ne przez Fundację Ewy Czeszejko-Sochackiej. W 2001 roku ukoń­czy­ła we Włoszech Akademię Rossyniowską pod kie­run­kiem zna­ko­mi­te­go dyry­gen­ta Alberta Zeddy.

Debiutowała na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w spek­ta­klu Śpiewnik domo­wy Stanisława Moniuszki w reży­se­rii Marii Fołtyn. Od tam­tej pory w reper­tu­arze artyst­ki zna­la­zły się par­tie mez­zo­so­pra­no­we w takich ope­rach jak: Eugeniusz Oniegin Piotr Czajkowskiego (Olga), Jaś i Małgosia Engelberta Humperdincka (Jaś), Straszny dwór S. Moniuszki (Jadwiga), Wesele Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta (Cherubin), Janek Władysława Żeleńskiego (Marynka), La ron­di­ne (Suzy) i Madame Butterfly Giacomo Pucciniego (Kate) oraz Podróż do Reims (Maddalena) Gioacchina Rossiniego. Śpiewała tak­że Maddalenę w Podróży do Reims w Pesaro na zapro­sze­nie Rossini Opera Festival. Z zespo­łem Opery Narodowej uczest­ni­czy­ła w wystę­pach gościn­nych na Cyprze, w Japonii i Hiszpanii. Wśród ostat­nich suk­ce­sów śpie­wacz­ki na sce­nie war­szaw­skiej zna­la­zły się pre­mie­ro­we wyko­na­nia w: Czarodziejskim fle­cie W.A. Mozarta (II Dama) oraz wode­wi­lu Zabobon, czy­li Krakowiacy i Górale Karola Kurpińskiego (Zosia), a tak­że w pra­pre­mie­rze Magicznego Doremika Marty Ptaszyńskiej (par­tia tytu­ło­wa) i Łucji z Lammermooru Gaetano Donizettiego (Alicja). Bogaty jest rów­nież reper­tu­ar ora­to­ryj­no-kan­ta­to­wy i pie­śniar­ski artyst­ki, któ­ry z powo­dze­niem wyko­nu­je na estra­dach fil­har­mo­nicz­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. Oklaskiwała ją publicz­ność sal kon­cer­to­wych w Amsterdamie, Brukseli, Kolonii, Luksemburgu, Paryżu, Walencji, Nowym Jorku, Toronto i Tokio.  Ważnym wyda­rze­niem w karie­rze śpie­wacz­ki był udział w wyko­na­niu Reuiem Mozarta pod­czas uro­czy­ste­go kon­cer­tu dla kró­lo­wej bel­gij­skiej Fabioli w 5. rocz­ni­cę śmier­ci kró­la Baudouina. Wystąpiła w słyn­nym kon­cer­cie galo­wym Andrei Bocellego w łódz­kim Teatrze Wielkim. Wzięła tak­że udział w kon­cer­cie poświę­co­nym pamię­ci Giuseppe Sinopoliego (Piza) oraz w uro­czy­stej gali Gwiazdy dla Europy pod batu­tą argen­tyń­skie­go teno­ra i dyry­gen­ta José Cury.

Magdalena Idzik jest zatrud­nio­na na sta­no­wi­sku adiunk­ta w Katedrze Wokalistyki UMFC.


ostatnia modyfikacja: 23/05/2019