prof. dr hab. Lilianna Stawarz


Fot. Jacek Poremba

Klawesynistka i peda­gog. W 1988 roku ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla­sie kla­we­sy­nu Władysława Kłosiewicza, a w 1990 roku uzy­ska­ła dyplom Conservatoire National de Region de Rueil-Malmaison, w kla­sie Huguette Dreyfus.

W latach 2012–2016 peł­ni­ła funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz koor­dy­na­to­ra Biura Koncertowego.

Od roku aka­de­mic­kie­go 2016/2017 jest kie­row­ni­kiem Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej UMFC.

Przez 20 lat była człon­kiem zespo­łu muzy­ki daw­nej Il Tempo, spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w muzy­ce instru­men­tal­nej i wokal­no-instru­men­tal­nej, od wcze­sne­go baro­ku do kla­sy­cy­zmu. Dokonała z nim wie­lu nagrań radio­wych, 5 CD oraz uczest­ni­czy­ła w licz­nych kon­cer­tach i liczą­cych się festi­wa­lach muzy­ki daw­nej w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in. w Brugii, Brukseli, Utrechcie, Moskwie, Nowym Jorku, Nowym Brunszwiku, Rzymie i Berlinie.

W latach 1991–2017 zwią­za­na była z Warszawską Operą Kameralną, zarów­no jako kla­we­sy­nist­ka-kame­ra­list­ka, jak i dyry­gent. Prowadziła od kla­we­sy­nu i pozy­ty­wu dzie­ła instru­men­tal­ne i wokal­no-instru­men­tal­ne, m.in.: Pasję wg św. Marka Johanna Sebastiana Bacha, cykl kon­cer­tów „Pieśni i Aryje — utwo­ry XVIII wiecz­nych pol­skich kom­po­zy­to­rów”, utwo­ry Antoniego Milwida i Marcina Żebrowskiego oraz Opera Omnia Marcina Mielczewskiego, a tak­że ope­ry: Dido and Aeneas Henry Purcella, Tetide in Sciro Domenico Scarlattiego (CD ze spek­ta­klu), Rinaldo Georga Friedricha Händla (jako asy­stent­ka Władysława Kłosiewicza). Nagrała tak­że, jako kie­row­nik arty­stycz­ny, 6 płyt kom­pak­to­wych z muzy­ką instru­men­tal­ną i wokal­no-instru­men­tal­ną XVII wie­ku – Opera Omnia Mielczewskiego oraz pły­tę z dzie­ła­mi kom­po­zy­to­ra pol­skie­go baro­ku Damiana Stachowicza.

W latach 2015–2017 peł­ni­ła funk­cję kie­row­ni­ka arty­stycz­ne­go Opery/Barok w Warszawskiej Operze Kameralnej.

Jest współ­twór­cą Festiwalu Oper Barokowych Dramma Per Musica oraz pre­ze­sem Stowarzyszenia Miłośników Sztuki Barokowej.,

W 2003 roku uka­za­ła się jej pierw­sza solo­wa pły­ta z utwo­ra­mi Carla Philippa Emanuela Bacha (wyda­na przez CD Accord), w 2007 roku – podwój­ny album CD z Suitami kla­we­sy­no­wy­mi HWV 426–433 Georga Friedricha Händla (wyda­ny przez Fundację Pro Musica Camerata), w 2012 r. trze­cia solo­wa pły­ta – z InwencjamiSinfoniami Johanna Sebastiana Bacha wyda­na przez Polskie Radio.

W przy­go­to­wa­niu jest pły­ta z 12 PolonezamiFantazjami W.Fr. Bacha oraz z Koncertami kla­we­sy­no­wy­mi W.A. Mozarta KV 107 — D, Es, G i Koncertem kla­we­sy­no­wym D‑dur J. Haydna Hob. XVII:11 z Wrocławską Orkiestrą Barokową (Polskie Radio). Nagrała tak­że kon­cert kla­we­sy­no­wy Tadeusza Paciorkiewicza z Polską Orkiestrą Radiową.

www.liliannastawarz.com


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018