doc. dr hab. Krzysztof Marosek

Naukę gry na orga­nach roz­po­czął w kla­sie mgr Marietty Kruzel w Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. W 1983 roku otrzy­mał dyplom ukoń­cze­nia Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie orga­nów prof. Józefa Serafina. W roku 1986 stu­dio­wał w Letniej Akademii dla Organistów w Haarlem (Holandia) pod kie­run­kiem Daniela Rotha, Piet Kee, Martina Haselböcka.

Brał udział w wie­lu kon­kur­sach orga­no­wych w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in. w Olsztynie — Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Średnich (II miej­sce), w Gdańsku – Ogólnopolski Konkurs Organowy (wyróż­nie­nie), w Lipsku, Budapeszcie, Pradze, Deventer, St. Albans. Jednocześnie kon­cer­to­wał na naj­waż­niej­szych festi­wa­lach kra­jo­wych, m.in. w Kamieniu Pomorskim, Leżajsku, Słupsku, Szczecinie, Koszalinie, Łodzi, Toruniu, Włocławku, Legnicy, Katowicach, Kazimierzu Dolnym a tak­że za gra­ni­cą – w Niemczech, Szwecji, Holandii, Anglii.

Od 1982 roku przez wie­le lat razem z instru­men­ta­li­sta­mi Filharmonii Narodowej w Warszawie współ­two­rzył zespół kame­ral­ny: dwo­je skrzy­piec i bas­so con­ti­nuo. Zespół wystę­po­wał na wie­lu festi­wa­lach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych.

Od 1983 roku nawią­zał sta­łą współ­pra­cę z Warszawską Operą Kameralną. Brał udział w kon­cer­tach w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Libanie, Rosji, we Włoszech. Grał kon­cer­ty solo­we, kame­ral­ne, ora­to­ryj­ne, wyko­ny­wał par­tie orga­no­we bas­so con­ti­nuo w ope­rach baro­ko­wych, pasjach, ora­to­riach, kan­ta­tach, towa­rzy­sząc soli­stom, chó­rom, orkie­strom; m.in. w ramach odby­wa­ją­ce­go się od wie­lu lat Festiwalu Mozartowskiego, Festiwalu Ad hym­nos ad can­tus Muzyki Staropolskiej w Zabytkach Warszawy (wie­le pra­wy­ko­nań), Festiwalu Oper Barokowych, Festiwalu Claudia Monteverdiego. W 1988 roku razem z zespo­łem Warszawskiej Opery Kameralnej wziął udział w pra­wy­ko­na­niu Pasji Giovaniego Paisiella na Międzynarodowym Festiwalu MIDEM w Cannes, co było połą­czo­ne z pro­mo­cją nagra­nia tego dzie­ła.

Koncertował rów­nież na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (M. Kagel, Z. Penherski), a od kil­ku lat bie­rze udział w pra­wy­ko­na­niach przed­sta­wień oper kame­ral­nych XX i XXI wie­ku (B. Britten, V. Ullmann, J. Koffler, E. Pałłasz).

Równocześnie wystę­po­wał z wie­lo­ma zespo­ła­mi fil­har­mo­nicz­ny­mi, m.in. Filharmonii Narodowej, Śląskiej, Łódzkiej, Kaliskiej pod batu­tą tak zna­nych dyry­gen­tów jak Antoni Wit, Kazimierz Kord, Tadeusz Strugała.

Dwukrotnie kon­cer­to­wał na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach – w 2010 roku, jubi­le­uszo­wym Roku Chopinowskim pod­czas mszy rocz­ni­co­wej za duszę śp. Fryderyka Chopina w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz w 2013 roku w czę­ści solo­wej i kame­ral­nej wspól­nie z maestro Krzysztofem Jakowiczem.

W grud­niu 2013 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie pod kie­run­kiem Valery’ego Gergieva wziął udział w pre­mie­rze nowej insce­ni­za­cji Jolanty Piotra Czajkowskiego i Zamku Sinobrodego Béli Bartóka w reży­se­rii Mariusza Trelińskiego.

Koncertował w kra­ju i za gra­ni­cą z zespo­łem instru­men­tów daw­nych Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod kie­run­kiem Władysława Kłosiewicza.

Dokonał też nagrań solo­wych, kame­ral­nych, orkie­stro­wych, chó­ral­nych. W ostat­nich latach gra kon­cer­ty z jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich skrzyp­ków Krzysztofem Jakowiczem.

Od 2012 roku jest człon­kiem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.

Od 1984 roku jest peda­go­giem war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej, a we wrze­śniu 2014 roku otrzy­mał tytuł dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie obec­nie pozo­sta­je na sta­no­wi­sku docen­ta.


ostatnia modyfikacja: 05/06/2019