prof. zw. dr hab. Krzysztof Knittel


fot. Paweł Kwiek

Urodził się w 1947 r. w Warszawie, stu­dia odbył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na wydzia­łach Reżyserii Dźwięku oraz Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Od 1973 współ­pra­cu­je ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia. W 1978 pra­co­wał w The Center of the Creative and Performing Arts w Buffalo, USA.

Realizuje utwo­ry kom­pu­te­ro­we i elek­tro­aku­stycz­ne, kom­po­nu­je muzy­kę dla bale­tu, teatru, fil­mu, two­rzy insta­la­cje dźwię­ko­we, pisze utwo­ry na orkie­strę, chó­ry, zespo­ły kame­ral­ne – mię­dzy inny­mi dla Filharmonii Narodowej, NOSPR‑u, Orkiestry Kameralnej PR Amadeus, Sinfonii Varsovia, Polskiej Orkiestry Kameralnej, Cameraty Silesia, dla soli­stów – Elżbiety Chojnackiej, Olgi Pasiecznik (otrzy­ma­ła nagro­dę Orfeusza na „Warszawskiej Jesieni” za kre­ację w The Heartpiece – Double Opera, wspól­nie skom­po­no­wa­nej przez Krzysztofa Knittla i Johna Kinga), Janusza Olejniczaka, Tomasza Stańko i innych. Jako kom­po­zy­tor i wyko­naw­ca swo­ich utwo­rów kon­cer­to­wał w więk­szo­ści kra­jów euro­pej­skich, w Azji, Ameryce Północnej i Południowej (m.in. mono­gra­ficz­ne kon­cer­ty jego muzy­ki odby­ły się w Brazylii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Rosji i na Węgrzech).

W latach 1995–98 był dyrek­to­rem festi­wa­lu „Warszawska Jesień”, w latach 1999–2003 pre­ze­sem Związku Kompozytorów Polskich. Wiceprezes Polskiej Rady Muzycznej (2000–2005), od grud­nia 2005 prze­wod­ni­czy tej Radzie. Od 2003 do 2006 był człon­kiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., od 2004 jest człon­kiem Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Jest tak­że człon­kiem Rady Programowej Polskiego Radia oraz Rady Stowarzyszenia ZAiKS. Od 2006 roku pro­wa­dzi utwo­rzo­ny przez sie­bie mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal muzy­ki impro­wi­zo­wa­nej Ad Libitum.

Pracę dok­tor­ską napi­sał w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w 2006 roku, sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go uzy­skał w 2011 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a tytuł pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych został mu nada­ny w 2012 roku. Obecnie wykła­da na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i w aka­de­miach muzycz­nych w Łodzi i Krakowie.

W 1985 roku otrzy­mał nagro­dę „Solidarności” w dzie­dzi­nie muzy­ki (za kwar­tet smycz­ko­wy poświę­co­ny księ­dzu Jerzemu Popiełuszce), w 1998 został nagro­dzo­ny przez Foundation for Contemporary Performance Arts w Nowym Jorku, w 2003 roku otrzy­mał Nagrodę im. Cypriana Norwida oraz Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, w 2005 Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz zło­ty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, w 2007 odzna­kę „Zasłużony dla kul­tu­ry pol­skiej”.

Jest współ­twór­cą grup muzy­ki impro­wi­zo­wa­nej: Grupy Kompozytorskiej KEW z Elżbietą Sikorą i Wojciechem Michniewskim (1973–75), Cytula Tyfun da Bamba Orchester (1981), Niezależnego Studia Muzyki Elektroakustycznej (1982–84), Pociągu towa­ro­we­go (od 1986), European Improvisation Orchestra (1996–98), gru­py CH&K&K (z Markiem Chołoniewskim i Włodzimierzem Kiniorskim, od 1999), Kawalerowie błot­ni (od 2003).

Grał w zespo­łach free impro­vi­sa­tion z taki­mi muzy­ka­mi, jak m.in. Andrzej Bauer, Franziska Baumann, Jeff Beer, Ed Bogaard, Marek Chołoniewski, Axel Dörner, Uwe Dierksen, Uli Fusseneger, Tim Hodgkinson, Carl-Ludwig Hübsch, Pere Oliver Jørgens, John King, Włodzimierz Kiniorski, Martin Klapper, Jacek Kochan, Werner Kodytek, Jerzy Kornowicz, Mieczysław Litwiński, Albert Markos, Laszlo Melis, Marek Mietelski, Ernesto Molinari, David Moss, Victor Nubla, Uwe Oberg, Olga Pasiecznik, Zdzisław Piernik, Adam Pierończyk, Jan Pilch, Andrzej Przybielski, Kazimierz Pyzik, Andrey Smirnov, Tomasz Stańko, Raymond Strid, Tadeusz Sudnik, Birgit Ulher, Wojciech Waglewski, Marcus Weiss, Tadeusz Wielecki, Frank Wingold, Niels Winther, Carlos Zingaro, Agata Zubel.


ostatnia modyfikacja: 23/02/2018