dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC

Katarzyna Szymańska-Stułka, teo­re­tyk muzy­ki, absol­went­ka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w dys­cy­pli­nie nauki o sztu­ce, dok­tor habi­li­to­wa­ny sztuk muzycz­nych w dys­cy­pli­nie kom­po­zy­cja i teo­ria muzy­ki.

Swoje zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze sku­pia w obsza­rze teo­re­tycz­nych zagad­nień muzycz­nych w powią­za­niu z tłem filo­zo­ficz­nym i kul­tu­ro­wym doty­czą­cych dzie­ła muzycz­ne­go oraz twór­czo­ści kom­po­zy­to­rów pol­skich. Jest autor­ką ksią­żek Harnasie Karola Szymanowskiego. Poziomy ist­nie­nia dzie­ła (1997) oraz Idiom pol­ski w twór­czo­ści Andrzeja Panufnika (2006), a tak­że licz­nych arty­ku­łów pro­ble­mo­wych, m.in. Dimensions of Time and Space in Music (2009), Space with refe­ren­ce to the arti­stic ten­den­cies of Art Nouveau in Gustav Mahler’s Symphonies (2012), Das räum­li­che Wesen der Monodie in Bezug auf den kul­tu­rel­len Hintergrund (2012), Splendid iso­la­tion – kil­ka spoj­rzeń na styl twór­czy Karola Szymanowskiego ze zmien­nej per­spek­ty­wy cza­su i prze­strze­ni (2013), „Musica ecc­le­sia­sti­ca nova” w ana­li­zie i inter­pre­ta­cji – „Passio et Mors Domini Nostri Iesu Christi Secundum Ioannem” Dariusza Przybylskiego (2013), Theatre con­cept in music (2014), Dynamics and Speed: On the Essence of Beethoven’s Musical Space in the Piano Sonatas (2015), Forms of Musical Architecture in Polish Contemporary Music (2015), Symmetry of sym­bol, struc­tu­re and sound in Arbor Cosmica by Andrzej Panufnik (2015).

Opublikowana w 2015 roku pra­ca Idea prze­strze­ni w muzy­ce (2015) oraz obec­nie przy­go­to­wy­wa­na jej kon­ty­nu­acja Przestrzeń jako źró­dło stra­te­gii kom­po­zy­tor­skich sta­no­wią pró­bę teo­re­tycz­ne­go spoj­rze­nia na kwe­stię muzycz­nej prze­strze­ni w świe­tle prze­mian, jakim pod­le­ga­ło jej rozu­mie­nie przez wie­ki. W jaki spo­sób prze­strzeń świa­ta i czło­wie­ka ujaw­nia swe dzia­ła­nie w kom­po­zy­cji muzycz­nej i jak dyna­micz­ne pole arty­stycz­nych dzia­łań two­rzy – oto pyta­nia, któ­re wyzna­czy­ły głów­ne nur­ty tych roz­wa­żań.

 

 


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019