Katarzyna Dudek-Kostrzewa

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie kla­sy fle­tu prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadziny. Stypendystka rzą­du pol­skie­go w Konserwatorium Królewskim w Brukseli w kla­sie fle­tu prof. Marca Grauwelsa i prof. Georga Dumortier. Długoletni współ­pra­cow­nik licz­nych war­szaw­skich teatrów (m.in. „Stara Prochownia”, „Dramatyczny”, „Pracownia Teatr”, „Scena Prezentacje”).

Od 1990 r. czło­nek zespo­łu Teatru Niewielkiego, posia­da­ją­ce­go w swo­im reper­tu­arze wie­le inte­re­su­ją­cych spek­ta­kli, któ­re cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem publicz­no­ści.

Jako solist­ka ma na swo­im kon­cie kon­cer­ty z orkie­stra­mi w Polsce (Koszalin, Zielona Góra, Płock i in.) i za gra­ni­cą (Bułgaria, Francja, Belgia). Muzyk kame­ra­li­sta. Pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i szkół muzycz­nych róż­nych stop­ni.

W latach 2004–2008 pro­dzie­kan Wydziału Edukacji Muzycznej AMFC.

Obecnie st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.


ostatnia modyfikacja: 25/05/2012