dr Janusz Grobelny

W roku 1983 ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie for­te­pia­nu prof. Reginy Smendzianki. W 1986 uzy­skał Meisterklassen Diplom pod kie­run­kiem prof. Ludwiga Hoffmanna w Hochschule für Musik w Monachium. Kwalifikacje I stop­nia w dzie­dzi­nie sztu­ki muzycz­nej w zakre­sie instru­men­ta­li­sty­ki uzy­skał w 1998 roku. Uprawnienia z nimi zwią­za­ne są rów­no­waż­ne upraw­nie­niom wyni­ka­ją­cym z uzy­ska­nia tytu­łu nauko­we­go dok­to­ra.

Pianista był pię­cio­krot­nie sty­pen­dy­stą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, wyróż­nio­ny na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku w 1982 roku. Brał udział w Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju (1983 i 1987), w 1985 roku otrzy­mał III nagro­dę w XII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Finale Ligure (Włochy) w kate­go­rii for­te­pia­nu solo.

Występował jako soli­sta i kame­ra­li­sta w kra­ju i za gra­ni­cą. Wykonując kon­cer­ty for­te­pia­no­we (G‑dur Beethovena, B‑dur Brahmsa, D‑dur Ravela, IV Symfonię Szymanowskiego) współ­pra­co­wał z dyry­gen­ta­mi: M. Gawrońskim, B. Jarmołowiczem, W. Krzemieńskim, A. Natankiem, M. Niesiołowskim, B. Olędzkim, C. Płaczkiem, S. Strahlem, Z. Szablewskim, T. Wicherkiem, J. Wiłkomirskim. Jako kame­ra­li­sta wystę­po­wał z K. Bąkowskim, A. Dutkiewiczem, S. Firlejem, E. Gajewską, K. Gołaszewską, A. Halickim, M. Hirasawa, B. Liszką, S. Tomasikiem, E. Iżykowską-Kłosiewicz, E. Kowalczyk-Pawlik. Nagrywał dla Polskiego Radia m.in.: Trzy frag­men­ty z bale­tu „Pietruszka” I. Strawińskiego, Sonatę Fis-dur op. 53 A. Skriabina, Temat z waria­cja­mi fis-moll op. 3 F. Brzezińskiego.

Janusz Grobelny roz­po­czął dzia­łal­no­ści dydak­tycz­ną w naszej Uczelni w roku 1987 w Katedrze Fortepianu Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów (w kla­sach for­te­pia­nu prof. R. Smendzianki, prof. M. Szraiber, prof. J. Romaniuka i prof. dr. A. Dutkiewicza); następ­nie w Katedrze Instrumentów Smyczkowych Wydziału Instrumentalnego (akom­pa­nia­ment w kla­sie skrzy­piec prof. K. Bąkowskiego). Obecnie jest człon­kiem Międzywydziałowego Zakładu Fortepianu Ogólnego Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.

W latach 2002–2003 oraz 2004–2005 pro­wa­dził kla­sę for­te­pia­nu w Keimyung University w Daegu (Korea) w ramach pro­jek­tu Keimyung–Chopin Academy of Music.


ostatnia modyfikacja: 03/02/2015