dr Jakub Hutek

Asystent w Katedrze Edukacji Muzycznej, peł­ni funk­cję sekre­ta­rza Katedry. Ukończył muzy­ko­lo­gię teo­re­tycz­ną i sto­so­wa­ną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podjął stu­dia w zakre­sie dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w zakre­sie peda­go­gi­ki na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania nauko­we Jakuba Hutka oscy­lu­ją wokół sze­ro­ko rozu­mia­nej peda­go­gi­ki i peda­go­gi­ki muzycz­nej, zwłasz­cza w wymia­rze aktyw­no­ści muzycz­nej osób star­szych. Prowadzi chór żeń­ski przy Praskim Sanktuarium Chorych w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 04/05/2020