dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC

Urodzony w 1975 roku w Bochni. Naukę gry na orga­nach roz­po­czął w Państwowym Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie pod kie­run­kiem Mieczysława Tulei. W roku 1999 ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w kla­sie orga­nów prof. Juliana Gembalskiego. Uczestniczył w sze­re­gu mistrzow­skich kur­sów inter­pre­ta­cji muzy­ki orga­no­wej, któ­re pro­wa­dzi­li m.in.: Marie-Claire Alain, Guy Bovet, Lorenzo Ghielmi, Martin Haselböck, André Isoir, Ton Koopman, Jon Laukvik, Ludger Lohmann, Herbert Wulf, Jean-Claude Zehnder oraz Wolfgang Zerer.

Jest lau­re­atem dwóch ogól­no­pol­skich kon­kur­sów orga­no­wych: we Wrocławiu (I nagro­da, 1994) oraz w Rumi (II nagro­da, 1996). W roku 2000 zdo­był II nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu.

Jako soli­sta i kame­ra­li­sta pro­wa­dzi oży­wio­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą w kra­ju i za gra­ni­cą. Występuje tak­że z towa­rzy­sze­niem reno­mo­wa­nych orkiestr sym­fo­nicz­nych. Jego doro­bek arty­stycz­ny uzu­peł­nia­ją pro­duk­cje pły­to­we oraz nagra­nia archi­wal­ne dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

Przez ponad 20 lat był aktyw­nym muzy­kiem kościel­nym, dzia­ła­jąc na tere­nie kil­ku pol­skich die­ce­zji.

W 2001 roku uzy­skał kwa­li­fi­ka­cje I stop­nia w zakre­sie dys­cy­pli­ny arty­stycz­nej instru­men­ta­li­sty­ka w spe­cjal­no­ści gra na orga­nach, w 2012 roku zaś na pod­sta­wie roz­pra­wy pt. Problematyka wyko­naw­cza utwo­rów orga­no­wych Feliksa Nowowiejskiego w świe­tle poglą­dów este­tycz­nych kom­po­zy­to­ra na przy­kła­dzie wybra­nych sym­fo­nii opus 45 oraz dorob­ku arty­stycz­ne­go sto­pień nauko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go sztu­ki muzycz­nej w tej samej dys­cy­pli­nie i spe­cjal­no­ści.

W latach 1999–2013 był pra­cow­ni­kiem nauko­wo-dydak­tycz­nym Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wykła­da­jąc grę na orga­nach oraz lite­ra­tu­rę orga­no­wą, akom­pa­nia­ment litur­gicz­ny, impro­wi­za­cję, kon­tra­punkt i har­mo­nię.

Obecnie jest zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra w Zakładzie Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykłada tak­że na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie. Zasiada w jury prze­słu­chań i kon­kur­sów orga­no­wych, jest zapra­sza­ny z wykła­da­mi gościn­ny­mi i refe­ra­ta­mi, publi­ku­je tek­sty nauko­we i popu­lar­no­nau­ko­we, pro­wa­dzi semi­na­ria i kur­sy wyko­naw­cze. Działa jako orga­ni­za­tor życia muzycz­ne­go oraz rze­czo­znaw­ca w zakre­sie histo­rycz­ne­go i współ­cze­sne­go budow­nic­twa orga­no­we­go.


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018